Title: Analýza nezaměstnanosti a trhu práce ve vybraných zemích Evropské unie
Other Titles: Analysis of unemployment and labour market in selected countries of the European union
Authors: Berková, Kristýna
Advisor: Divišová, Pavla
Referee: Gladavská, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4354
Keywords: nezaměstnanost;politika zaměstnanosti;zaměstnanost
Keywords in different language: employment;labour market policy;unemployment
Abstract: Předložená práce je zaměřena na situaci na trzích práce ve vybraných zemích Evropské unie. Cílem práce je zmapovat vývoj míry zaměstnanosti a nezaměstnanosti a porovnat tyto ukazatele se stanovenými cíli strategie zaměstnanosti Evropské unie, tzn. Lisabonská strategie do roku 2010 a Evropská strategie zaměstnanosti v rámci programu Evropa 2020. Práce se také dotýká různých přístupů ke státní politice zaměstnanosti, výdajů na politiku zaměstnanosti a její financování prostřednictvím Evropského sociálního fondu. Následně jsou také definovány další faktory, které ve vybraných zemích ovlivňují problematiku zaměstnanosti, nezaměstnanosti a obecně situaci na místních trzích práce.?
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the situation of the labour market in selected countries of the European Union. The aim is to monitor the development of the employment and unemployment rates and to compare these with the targets in employment strategy established by the European Union. That means Lisbon strategy till 2010 and European employment strategy within the Europe 2020 programme. This thesis also concerns various approaches to labour market policies, labour market policies expenditure and its financing by European social fund in selected countries. Subsequently, there are also other factors defined, which influence the issues of employment, unemployment and the situation of the local labour markets generally.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Berkova.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
BP_berkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
BP_berkova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
BP_berkova.PDFPrůběh obhajoby práce132,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4354

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.