Název: Analýza nezaměstnanosti a trhu práce ve vybraných zemích Evropské unie
Další názvy: Analysis of unemployment and labour market in selected countries of the European union
Autoři: Berková, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Divišová, Pavla
Oponent: Gladavská, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4354
Klíčová slova: nezaměstnanost;politika zaměstnanosti;zaměstnanost
Klíčová slova v dalším jazyce: employment;labour market policy;unemployment
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na situaci na trzích práce ve vybraných zemích Evropské unie. Cílem práce je zmapovat vývoj míry zaměstnanosti a nezaměstnanosti a porovnat tyto ukazatele se stanovenými cíli strategie zaměstnanosti Evropské unie, tzn. Lisabonská strategie do roku 2010 a Evropská strategie zaměstnanosti v rámci programu Evropa 2020. Práce se také dotýká různých přístupů ke státní politice zaměstnanosti, výdajů na politiku zaměstnanosti a její financování prostřednictvím Evropského sociálního fondu. Následně jsou také definovány další faktory, které ve vybraných zemích ovlivňují problematiku zaměstnanosti, nezaměstnanosti a obecně situaci na místních trzích práce.?
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on the situation of the labour market in selected countries of the European Union. The aim is to monitor the development of the employment and unemployment rates and to compare these with the targets in employment strategy established by the European Union. That means Lisbon strategy till 2010 and European employment strategy within the Europe 2020 programme. This thesis also concerns various approaches to labour market policies, labour market policies expenditure and its financing by European social fund in selected countries. Subsequently, there are also other factors defined, which influence the issues of employment, unemployment and the situation of the local labour markets generally.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Berkova.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_berkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_berkova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_berkova.PDFPrůběh obhajoby práce132,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4354

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.