Title: Potenciál rozvoje města Švihov
Authors: Augustinová, Petra
Advisor: Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Matušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43540
Keywords: rozvojový potenciál;rozvoj obcí;strategické plánování
Keywords in different language: development potential;development of municipalities;strategic planning
Abstract: Diplomová práce se zabývá tématem potenciálu rozvoje města Švihov. První část práce je věnována teoretickému rámci rozvoje obcí a strategickému plánování obcí na základě studia odborné literatury. V další části práce je vyhodnoceno naplnění "Programu rozvoje města Švihov na období 2016-2020". Dále je v práci zhodnocen potenciál rozvoje města Švihov ve vybraných oblastech na základě provedené geografické charakteristiky. Charakteristiky města Švihov jsou tvořeny za využití dat z různých zdrojů. Nakonec je vytvořena SWOT analýza ukazující silné a slabé stránky a příležitosti a ohrožení města, jejíž pomocí jsou následně navrženy prioritní oblasti rozvoje města. V práci je využito přehledných map, grafů a tabulek, které vizualizují data a sledují trendy vývoje.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the topic of the potential of development of the Švihov town. The first part of the work is devoted to the theoretical framework of the development of municipalities and strategic planning of municipalities based on the study of professional literature. The next part of the work evaluates the implementation of the "Development Program of the Švihov town for the period 2016-2020". Furthermore, the potential of the development of the Švihov town in selected areas is evaluated using the performed geographical characteristics. The characteristics of the Švihov town are created using data from various sources. Finally, a SWOT analysis is created. SWOT analysis shows the strengths and weaknesses and opportunities and threats of the town. Priority areas of development of the town are proposed using SWOT analysis. Clear maps, graphs and tables, which visualize data and monitor development trends, are used in the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Augustinova_DP.pdfPlný text práce5,03 MBAdobe PDFView/Open
PO_Augustinova.pdfPosudek oponenta práce57,42 kBAdobe PDFView/Open
PV_Augustinova.pdfPosudek vedoucího práce57,48 kBAdobe PDFView/Open
Augustinova.pdfPrůběh obhajoby práce179,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43540

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.