Title: Friedrich Ratzel a jeho pojetí politické geografie
Other Titles: Friedrich Ratzel and his Concept of Political Geography
Authors: Urban, Martin
Referee: Jiroušek Bohumil, Prof. PhDr. Dr.
Skřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43548
Keywords: friedrich ratzel;politická geografie;dějiny geografie;dějiny vědy;geopolitika;lebensraum;pangermanismus;environmentální determinismus;darwinismus;sociální darwinismus
Keywords in different language: friedrich ratzel;political geography;history of geography;history of science;geopolitics;lebensraum;pan-germanism;environmental determinism;darwinism;social darwinism
Abstract: Disertační práce pojednává o Friedrichu Ratzelovi (1844-1904), německém geografovi konce 19. století, a jeho Politické geografii. Autor se zaměřil na posouzení jeho příspěvku vznikající moderní humánní geografii, zvláště pak antropogeografii a politické geografii. Ovšem s ohledem na to, že jméno F. Ratzela bývá častokrát spojováno hlavně s geopolitikou a Lebensraumem, jakož i se sociálním darwinismem, imperialismem apod., rozhodl se autor ověřit objektivitu a správnost jeho prezentace v dosavadní literatuře. Ukázalo se, že jeho stávající prezentace je ve většině případů buď zavádějící, tendenční nebo neúplná. Jedním z cílů autora tak bylo upozornit na tyto nedostatky v literatuře a přispět tím ke spravedlivějšímu a objektivnějšímu posouzení Ratzelovy osobnosti a celoživotní práce.
Abstract in different language: The dissertation deals with Friedrich Ratzel (1844-1904), a German geographer of the late 19th century, and his Political Geography. The author focused on the assessment of his contribution to the emerging modern human geography, especially anthropogeography and political geography. However, with regard to the fact that the name of F. Ratzel is often associated mainly with geopolitics and Lebensraum, as well as with social Darwinism, imperialism, etc., the author decided to verify the objectivity and accuracy of its presentation in the existing literature. Its current presentation turned out to be in most cases either misleading, biased or incomplete. One of the author's goals was to draw attention to these shortcomings in the literature and thus contribute to a fairer and more objective assessment of Ratzel's personality and life's work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
URBAN, Martin, disertacni prace, Plzen 2021..pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Posudek prof. Jirousek.pdfPosudek oponenta práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Posudek prof. Skrivan st..pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43548

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.