Title: Jazzem proti komunismu? USA, jazzová diplomacie a studená válka
Other Titles: Jazz against the communism? USA, jazz diplomacy and the Cold War
Authors: Pospíšilová, Barbora
Advisor: Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Referee: Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43725
Keywords: studená válka;jazz;jazzová diplomacie;spojené státy americké;polsko;sovětský svaz;kulturní diplomacie;měkká moc státu;hlas ameriky;jazzoví ambasadoři;komunismus
Keywords in different language: cold war;jazz;jazz diplomacy;usa;poland;soviet union;cultural diplomacy;soft power;voice of america;jazz ambassadors;communism
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem jazzové diplomacie během studené války. Zaměřuje se na rozvoj jazzové diplomacie a také na program Jazz Ambassadors vytvořený Ministerstvem zahraničí Spojených států amerických. Hlavním účelem jazzových ambasadorů bylo šířit demokratické myšlenky prostřednictvím jazzové hudby, zlepšit image USA ve státech východního bloku, poukazovat na důležitost svobody, občanských práv a boje proti komunistické ideologii Sovětského svazu během studené války. První kapitola je věnována konceptu měkké moci státu, kulturní diplomacii obecně a kulturní diplomacii Spojených států. Práce ukazuje hlavní činnosti této diplomacie a popisuje její účel. Následující podkapitoly mé práce jsou zaměřeny na počátek jazzové diplomacie v 50. letech a popisují první turné a první dojmy. Moje bakalářská práce také obsahuje hlavní události a důležitost hnutí za občanská práva, které souviselo s programem Jazz Ambassadors, protože jeho hlavní protagonisté byly afroamerického původu. Zmínila jsem také nejvýznamnější představení a jazzové umělce, jakými byli Duke Ellington, Luis Armstrong, Dave Brubeck a další, kteří měli během studené války nejdůležitější roli v jazzové diplomacii, stejně tak zásadní události tohoto nenásilného konfliktu. Část mé práce také shrnuje roli vysílání Voice of America a program Willise Conovera, které také pomohly šířit demokratické ideály Spojených států po celém světě v rámci boje proti komunismu. Závěrečné kapitoly mé práce se týkají 70. let a konce programu Jazz Ambassadors a konce samotné studené války. Pro lepší popis využití jazzu jsem si vybrala dva státy - Sovětský svaz a Polsko a vybrala jsem ty nejdůležitější události, koncerty nebo okamžiky jazzové diplomacie a popsala tamní účel jazzu. Tato bakalářská práce popisuje jazzovou diplomacii od samotného počátku a mapuje její vývoj během studené války se zaměřením na hlavní události a umělce.
Abstract in different language: This bachelor thesis works with the topic of jazz diplomacy during the Cold War. It focuses on the development of jazz diplomacy as well as the Jazz Ambassadors program created by the State Department of the United States of America. The main purpose of Jazz Ambassadors was to spread democracy via jazz music, improving America's image in the states of the Eastern bloc, showing the importance of freedom, civil rights and fighting against the communistic ideology of the Soviet Union during the Cold War. The first chapters are dedicated to the concept of the state's soft power, cultural diplomacy in general and cultural diplomacy of the United States - past or current. It shows the main activities of this kind of diplomacy and describes its purpose. The following chapters of my work are focused on the beginning of jazz diplomacy in the 50s and describe the first tours and first impressions. My bachelor thesis also contains main events and the importance of the Civil rights movement which was connected to the Jazz Ambassadors program because the major of its protagonist was of African American origin. I also mentioned the most significant performances and jazz artists such as Duke Ellington, Luis Armstrong, Dave Brubeck and others, who had the most important role in jazz diplomacy during the Cold War as well as crucial events of this non-violent conflict. A part of my work also sums up the role of the broadcast Voice of America and Willis Conover's Jazz Hour which also helped to spread the democratic ideals of the United States across the world to fight communism. The final chapters of my thesis are about the 70s and the end of the Jazz Ambassadors program and the end of the Cold War itself. For a better description of the usage of jazz, I chose two states - the Soviet Union and Poland. I picked the most important events, concerts or moments of jazz diplomacy over the iron curtain and described the purpose of jazz in these two countries. This bachelor thesis describes jazz diplomacy from the beginning and its evolution during the Cold War and focuses on the main events and performers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Barbora Pospi_s_ilova_ - Jazzem proti komunismu.pdfPlný text práce365,12 kBAdobe PDFView/Open
BP_MV-TER_OPO_Pospisilova.pdf.pdfPosudek oponenta práce147,14 kBAdobe PDFView/Open
BP_MV_VED_Pospisilova.pdfPosudek vedoucího práce702,05 kBAdobe PDFView/Open
pospisilova.pdfPrůběh obhajoby práce207,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43725

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.