Title: Interpretace dějin a kultury v současných teoriích interpretace
Other Titles: Interpretation of history and culture in contemporary theories of interpretation
Authors: Bejvlová, Anna
Advisor: Kastnerová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Dziurová Šárka, Mgr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43859
Keywords: kulturní historie;nový historismus;historiografie;literatura;kontext;text;teorie
Keywords in different language: cultural history;new historicism;historiography;literature;context;text;theory
Abstract: Diplomová práce se zabývá interpretacemi kulturních dějin v teoriích interpretace. Cílem práce bylo porovnat klasickou kulturní historii představenou Jacobem Burckhardtem s novým historismem, který reprezentují Stephen Greenblatt a Catherine Gallagherová. Tato práce je rozdělena na dvě části, na první teoretickou, kde jsou podrobně představeny oba směry, jejich geneze, vývoj a hlavní stanoviska a na druhou část, která je věnována analýze primárních zdrojů. Práce se také zaměřuje na vývoj klasické kulturní historie v dvacátém století, kdy se do popředí dostává Peter Burke. Závěr práce tvoří předložení výsledků komparace jednotlivých uvedených proudů.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the interpretation of history and culture in contemporary theories of interpretation. The aim of this work is to compare classical cultural history represented by Jacob Burckhardt with new historicism represented by Stephen Greenblatt and Catherine Gallagher. This work is separated to two sections, in first theoretical part are closely introduced both directions, their genesis, progression and main stands and the second part is devoted to analysis primary sources. The diploma thesis is also focused on progression classical cultural history in twentieth century, when is Peter Burke main representative of this direction. The conclusion of the work is the presentation of the results of the comarasion of individual streams.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - A. Bejvlova.pdfPlný text práce543,86 kBAdobe PDFView/Open
Bejvlova_Kastnerova.pdfPosudek vedoucího práce177,99 kBAdobe PDFView/Open
bejvlova_dziurova.pdfPosudek oponenta práce150,37 kBAdobe PDFView/Open
bejvlova_O.pdfPrůběh obhajoby práce142,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.