Title: Metody dramatické výchovy v práci s dětskou literaturou - Pavouček Čenda v MŠ
Other Titles: Methods of drama education for activity with children´s literature - so called "Pavouček Čenda v MŠ"
Authors: Bílá, Veronika
Advisor: Gažáková Eva, MgA. Ph.D.
Referee: Černíková Marie, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43875
Keywords: klíčová slova: dramatická výchova;předškolní vzdělávání;dětský bilderbuch;pavouk čenda;integrovaný blok.
Keywords in different language: key words: drama education;preschool education;children's bilderbuch;spider čenda;integrated block.
Abstract: ANOTACE Hlavním tématem bakalářské práce je zpracování dětského bilderbuchu skrze metody a techniky dramatické výchovy v předškolním vzdělávání. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Obsahem teoretické části jsou kapitoly, které shrnují základní vymezení dramatické výchovy pro využití v mateřské škole, jež nabízí současná odborná literatura. Dále se věnuje dětské literatuře jakožto vhodnému zdroji pro dramaticko-výchovný proces v mateřské škole, konkrétně dětskému bilderbuchu. Praktická část pak nabízí čtrnáctidenní výchovně-vzdělávací program demonstrující, jak lze v edukačním procesu pomocí dramatické výchovy celkově rozvíjet děti předškolního věku. Ukazuje, že díky prožitkovému učení lze poznávat svět, projevovat emoce, představy, fantazii, vyjádřit svůj názor, umět respektovat a být respektován.
Abstract in different language: ANNOTATION The main topic of the bachelor's thesis is the processing of children's bilderbuch through the methods and techniques of drama education in preschool education. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The content of the theoretical part are chapters that summarize the basic definition of drama education for use in kindergarten, which is offered by the current literature. It also deals with children's literature as a suitable source for the dramatic-educational process in kindergarten, specifically children's bilderbuch. The practical part then offers a fourteen-day educational program demonstrating how preschool children can be developed in the educational process through drama education. It shows that thanks to experiential learning it is possible to get to know the world, express emotions, ideas, imagination, express own opinion, be able to respect and be respected.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_BILA_VERONIKA_tisk.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFView/Open
Bila_VP.pdfPosudek vedoucího práce137,72 kBAdobe PDFView/Open
Bila OP.pdfPosudek oponenta práce63,56 kBAdobe PDFView/Open
Bila O.pdfPrůběh obhajoby práce904,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43875

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.