Title: Návrhy pro zefektivnění personálních procesů v organizaci
Other Titles: Proposals to effective personnel processes in the organization
Authors: Pěchouček, Michal
Advisor: Egerová, Dana
Referee: Dvořáková, Věra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4394
Keywords: personální práce;řízení lidských zdrojů;personální procesy
Keywords in different language: personal work;human resources management;human resources processes
Abstract: Předmětem bakalářské práce je popsat a analyzovat personální procesy řídící mobilitu lidských zdrojů ve společnosti Grammer CZ s.r.o. Tachov a na základě zjištěných informací vytvořit návrhy na zlepšení těchto personálních procesů. Hlavní zaměření této bakalářské práce je na personální procesy, řídící mobilitu lidských zdrojů ve vybrané společnosti. Na základě vymezení teoretických pojmů v první kapitole a rozhovorů s personalisty jsou popsány a zhodnoceny jednotlivé personální procesy ve společnosti Grammer CZ s.r.o. Tachov. Na konci práce jsou navrženy opatření na zlepšení slabých stránek personálních procesů.
Abstract in different language: Theme of this bachelor´s thesis is to describe and to analyze the personal processes governing the mobility of human resources at a Grammer CZ, s.r.o. Tachov company and to develop proposals for improvement of human resources (HR) processes based on the ascertained information. The main focus of this thesis is on the HR processes governing the mobility of human resources in the chosen company. In the first chapter there are described and evaluated various HR processes at the company based on the theoretical definition of terms and interviews with personal staffers. At the end of the work measures for improvement the weaknesses of HR processes are proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navrhy pro zefektivneni personalnich procesu v organizaci, Pechoucek M., 2012.pdfPlný text práce413,09 kBAdobe PDFView/Open
Pechoucek v.pdfPosudek vedoucího práce276,58 kBAdobe PDFView/Open
Pechoucek o.pdfPosudek oponenta práce276,39 kBAdobe PDFView/Open
Pechoucek ob.pdfPrůběh obhajoby práce139,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4394

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.