Title: Antonín Dvořák jako součást identity a kolektivní paměti obyvatel příbramského regionu
Other Titles: Antonín Dvořák as a part of identity and collective memory of Příbram region´s inhabitants
Authors: Drapáková, Anna
Advisor: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
Referee: Fatková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43946
Keywords: kolektivní paměť;identita;příbramský region;antonín dvořák
Keywords in different language: collective memory;identity;příbram region;antonín dvořák
Abstract: Individuální paměť je prvek, který utváří naši identitu. Osobní vzpomínky však nejsou výsledkem čistě naší empírie, nýbrž jsou součástí většího celku. Při utváření sociální identity hraje roli tzv. kolektivní paměť. Individuální vzpomínky jednotlivců se v širším kontextu promítají do paměti kolektivu a zároveň jsou jím formovány. Působí na ně vzpomínky okolních lidí, prostor, který sdílí, či další jiné faktory. V důsledku toho je naše vlastní paměť součástí většího celku, v jehož rámci se utváří i další vzpomínky. Tato bakalářská práce si klade za cíl na vzorku informátorů vybraných na základě společně obývaného prostoru, kterým je příbramský region, nalézt společné prvky kolektivní paměti těchto obyvatel, popsat jakým způsobem se odráží v jejich sociální identitě a následně se zaměřit na jeden konkrétní prvek, související s tímto prostorem. Tím prvkem je Antonín Dvořák, jeden z nejznámějších českých skladatelů, který v regionu žil, zkomponoval zde svá nejznámější díla a další generace jeho potomků v regionu stále žijí.
Abstract in different language: Individual memory is an element that shapes our identity. However, personal memories are not purely the result of our experience, but are a part of a larger complex. The so-called collective memory plays a role in the formation of social identity. Individual people's individual memories are projected into a memory of a larger group and they are shaped by them the same time. Individual memories are affected by memories of other people, but also by the space a group of people shares or even other factors. As a result, our own memory is part of a larger complex within which other memories are formed. This bachelor thesis aims to find common elements of collective memory of these inhabitants on a sample of informants selected on the basis of a shared space, which is the Příbram region, to describe how it is reflected in their social identity and then focus on one specific element, which is related to this space. This element is Antonín Dvořák, one of the most famous Czech composers who lived in the region. Antonín Dvořák composed his most famous works there and the next generations of his descendants still live in the region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Anna Drapakova.pdfPlný text práce3,65 MBAdobe PDFView/Open
Drapakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce928,64 kBAdobe PDFView/Open
Drapakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Drapakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce381,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43946

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.