Title: Možnosti instrumentálního doprovodu na jednoduše ovladatelné nástroje u dětí předškolního věku
Other Titles: Possibilities of instrumental accompaniment to simply controllable instruments for preschool children
Authors: Kličková, Marlen
Advisor: Růžičková Veronika, Mgr. et Mgr. Ing. Ph.D.
Referee: Lišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44117
Keywords: klíčová slova: předškolní věk;instrumentální činnosti;jednoduše ovladatelné nástroje;muzikofiletika;netradiční nástroje;rozvoj osobnosti;komunikace
Keywords in different language: keywords: preschool age;instrumental activity;regularly controllable instruments;music philetics;non-traditional instruments;personality development;communication
Abstract: ANOTACE Hlavním tématem bakalářské práce je využití netradičních nástrojů při hudebních činnostech v mateřské škole. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se zabývám stručnou charakteristikou a rozdělením hudebních činností. Dále se věnuji hudebním nástrojům, jejich rozdělení a také návaznosti hudebních činností s RVP PV. Blíže specifikuji Orffův instrumentář, netradiční hudební nástroje a zabývám se teoretickými možnostmi instrumentálních činností pro osobnostní rozvoj dětí. Uvádím vznik a vymezení pojmu muzikofiletika, její cíle a principy. V závěru teoretické části se věnuji srovnání muzikofiletiky a hudební výchovy. (možná i srovnání s muzikoterapií). Praktickou část práce tvoří hudební aktivity s využitím netradičních hudebních nástrojů v MŠ Merklín. Nejprve uvádím návrhy jednotlivých aktivit a dále komplexní hudební projekt využívající instrumentální činnosti k rozvoji komunikace a sebevyjádření. Tyto aktivity jsou realizované pomocí jednoduše ovladatelných nástrojů.
Abstract in different language: ANNOTATION The main topic of the bachelor's thesis is the use of non-traditional instruments in music activities in kindergarten. The work consists of a theoretical part and a practical part. In the theoretical part, I deal with a brief description and division of musical activities. We also deal with musical instruments, their division and also the habits of musical activities with FEP PV. I specify Orff's instrumentation, non-traditional musical instruments and deal with the theoretical possibilities of instrumental activities for the personal development of children. I present the origin and definition of the concept of music philetics, its goals and principles. At the end of the theoretical part, we dedicate a comparison of music philetics and music education. (possibly also a comparison with music therapy). The practical part of the work consists of musical activities using non-traditional musical instruments in the Merklín Kindergarten. First, present proposals for individual activities and then a comprehensive music project using instrumental activities to develop communication and self-expression. These activities are implemented using regularly controllable tools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Klickova_BP_vedouci_Ruz_2021.pdfPosudek vedoucího práce210,7 kBAdobe PDFView/Open
Klickova_BP_oponent_Li_2021.pdfPosudek oponenta práce139,61 kBAdobe PDFView/Open
Klickova_obhajoby_16.6.21.06.jpgPrůběh obhajoby práce224,37 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.