Název: Zavedení změny organizačního uspořádání v bankovním ústavu
Další názvy: The introduction of changes in organizational structure in the banking.
Autoři: Polesná, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Holečková, Yvona
Oponent: Zahradníčková, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4412
Klíčová slova: organizování;organizační struktura;projektování organizační struktury
Klíčová slova v dalším jazyce: organization;organizational structure;designing organizational structure
Abstrakt: Bakalářská práce je založena na vytvoření nové, efektivnější organizační struktrury v České spořitelně, a.s. V práci jsou stanoveny základní typy organizačních struktur, které jsou dále popsány ? jejich výhody i nevýhody. Teoretická část odpovídá na otázky zvýšení kvality, zaměstnanecké spokojenosti a vhodné změny, které vedou k rychlejšímu řešení úkolů a tím i k větší spokojenosti zákazníků. V praktické části jsem specifikovala původní organizační strukturu České spořitelny a zjistila nedostatky, které jsem odstranila vytvořením nové organizační struktury. V práci je zdůrazněno, jak úzce jsou spojeny všechny manažerské činnosti a jak je důležité, aby ve firmě byla zavedena správná organizační struktura, díky níž může firma úspěšně fungovat.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor´s thesis is based on the creation of a new, more efficient organizational structure in the Česká spořitelna a.s. The work set out the basic types of organizational structures, which are further described - their advantages and disadvantages. The theoretical part answers the questions increase in quality, employee satisfaction and appropriate changes that lead to faster solutions to tasks and thus to greater customer satisfaction. In the practical part I have specified the original organizational structure of the Česká spořitelna a.s. and identify gaps that I removed by creating a new organizational structure. The work emphasizes how closely linked all management activities and how important it is that the company introduced the right organizational structure, through which a company can operate successfully.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Polesna Ivana, 2012.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_polesna_VP.PDFPosudek vedoucího práce465,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_polesna_OP.PDFPosudek oponenta práce1,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_polesna.PDFPrůběh obhajoby práce211,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4412

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.