Název: Obchodní plán firmy na základě aktivní marketingové činnosti
Další názvy: Company business plan based on active marketing activities.
Autoři: Grigarová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Ircingová, Jarmila
Oponent: Šimek, Bohuslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4428
Klíčová slova: situační analýza;SWOT analýza;marketingový mix;finanční analýza;stavebnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: situation analysis;SWOT analysis;marketing mix;financial analysis;building industry
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce Obchodní plán firmy na základě aktivní marketingové činnosti je zhodnocení současné situace společnosti a návrh obchodního plánu prostřednictvím jednotlivých prvků marketingového mixu. V úvodní části je společnost charakterizována, následuje situační analýza, která provede rozbor marketingové situace, analýzu vnějšího a vnitřního prostředí firmy. V další kapitole je SWOT analýza zachycující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby společnosti. V bakalářské práci je ze získaných dat zpracován návrh obchodního plánu, který je na závěr vyhodnocen. Cílem obchodního plánu je zavedení nového produktu.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is the business plan and active marketing program of a company and assess the current situation of the company's business plan and proposal through the various elements of marketing mix. The first part characterizes the company and is followed by situational analysis that will analyze the marketing situation with analysis of the internal and external business environment. The next chapter is a SWOT analysis featuring the strengths, weaknesses, opportunities and threats for the company. The derived data in the thesis were used in a draft business plan, which is then evaluated in the end of the thesis. The aim of the business plan is to introduce a new product.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_GRIGAROVA.J.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grigarova v.pdfPosudek vedoucího práce290,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grigarova o.pdfPosudek oponenta práce337,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grigarova ob.pdfPrůběh obhajoby práce199,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4428

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.