Title: Tvorba obecně zeměpisné nástěnné mapy Evropy odpovídající kurikulu ZŠ
Other Titles: Design of a Europe wall-map corresponding to elementary school curriculum
Authors: Karlík, Michael
Advisor: Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44348
Keywords: pedagogický výzkum;základní škola;složitost map;tvorba mapy;evropa;mapy evropy;švp pro 8. třídu
Keywords in different language: pedagogical research;elementary school;complexity of maps;europe;maps of europe;school education program for the 8th grade
Abstract: V této diplomové práci se zabývám složitostí map, které jsou v současné době používány při výuce zeměpisu na základních školách. Experiment spočíval v porovnání dvou 8. paralelních tříd, které tvořily kontrolní a experimentální skupinu. Skupiny byly rozděleny na základě dosažených výsledků v předmětu zeměpis z předešlých ročníků. Kontrolní skupina používala k výuce současné mapy, obsahující dle mé hypotézy příliš mnoho informací, ve kterých se žáci neumějí orientovat. Experimentální skupina používala k výuce nově vytvořenou mapu, která obsahovala pouze ty místopisné prvky, které učitelé zeměpisu po svých žácích vyžadují. Tyto požadované prvky byly zjištěny pomocí dotazníku určeného pro učitele zeměpisu na základních školách. Obě skupiny byly podrobeny pretestem, který otestoval jejich vstupní znalosti. Výsledky těchto testů jsem následně porovnal s výsledky posttestu, který žáky otestoval na výstupní znalosti. Všechny výsledky byly pro větší přehlednost utříděny do tabulek a grafů.
Abstract in different language: The nature of this thesis is to analyze the complexity of maps used in the educational process of teaching geography to elementary school students and their functional achievement in the process. The experiment was conducted on 8th graders in Nove Role. They were divided equally into a control group and a test subject group. The groups were divided according to the study of geography from the previous academic year. The control group used standard maps and it is my hypothesis that these maps have too much information for students to process and therefore they have difficulty orientating themselves. The experimental group used maps prepared by the geography teacher which had information solely obtained from the curriculum. The necessary elements were deduced with the aid of pretests utilized by teachers of geography in the elementary school system. Both groups were given the preliminary pretest to find their base knowledge of the subject matter. At the end of the curriculum process the students were again retested for their base knowledge of the subject matter. The 2 groups were then compared based on those test results and the data was entered into tables, charts and graphs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Bc. Michael Karlik.pdfPlný text práce5,13 MBAdobe PDFView/Open
Karlik_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce630,84 kBAdobe PDFView/Open
Karlik_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce738,87 kBAdobe PDFView/Open
Karlik_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce132,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44348

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.