Title: Didaktické aspekty metody pro výpočet množství spalitelných látek v organických hnojivech z dat získaných CN elementárním analyzátorem
Authors: Rypl, Václav
Advisor: Hrdlička Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Richtr Václav, Doc. Mgr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44369
Keywords: spalitelné látky;organická hnojiva;kompost;půda;cn-analyzátor;regrese;regresní analýza;organický uhlík
Keywords in different language: loss on ignition;loi;organic matter;compost;soil;cn-analyzer;regression;regression analysis;total organic carbon;toc
Abstract: Spalitelné látky (LOI) jsou důležitým kvalitativním parametrem organických hnojiv popisujícím obsah organického uhlíku. V této práci byl odvozen parametr spalitelné látky (LOI) z dat získaných pomocí elementárního CN-analyzátoru. Byl vytvořen regresní model, na jehož základě je možné parametr LOI vypočítat z celkového uhlíku v sušině (TCDW), celkového dusíku v sušině (NDW) a nového parametru "celkový dusík v sušině mínus celkový dusík v původní hmotě" (NDW-NWW), který má význam těkavého dusíku. Dusík (NDW-NWW) při klasickém stanovení LOI uniká během sušící fáze při 105 °C a falešně tak snižuje výsledky LOI, proto má v regresním modelu příslušný regresní koeficient záporné znaménko. Výsledná rovnice má tvar LOI (%) = 1,503709 + 1,626536 × TCDW (%) + 2,969736 × NDW (%) 3,01385 × (NDW - NWW) a po dosazení naměřených hodnot umožňuje nahradit pracné klasické stanovení LOI jednoduchým výpočtem. Pro didaktické využití byla odvozena zjednodušená varianta rovnice TOC = LOI/2, která je jen potvrzením dlouhodobě používané rovnice, a kde TOC znamená celkový organický uhlík.
Abstract in different language: Loss on ignition (LOI) si a very important quality parameter of organic fertilizers which describes organic carbon content in this material. In this work parameter LOI was derived from data gathered by an elemental CN-analyzer. Regression model was created to enable calculation of LOI from the folowing parameters: total carbon in dry weight (TCDW), total nitrogen in dry weight (NDW), and parameter "difference of nitrogen in dry weight and nitrogen in wet weight" (NDW NWW) with physical meaning of volatile nitrogen. Volatile nitrogen compounds escape during 105 °C drying phase of classic LOI determination misleadingly decreasing resulting value. That is the reason why minus sign stays in front of the proper regression coeficient in a regression model. The resulting equation is LOI (%) = 1,503709 + 1,626536 × TCDW (%) + 2,969736 × NDW (%) - 3,01385 × (NDW NWW) and plugging measured values by CN-analyser to this equation enables replacing manually demanding and tedious determination by easy calculation of LOI. For didactic use simplified version of equation TOC = LOI/2 was derived, which is just a verification of a well known fact and where TOC has the meaning of total organic carbon.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dplm.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho DP - V. Rypl.pdfPosudek vedoucího práce192,07 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta DP - V. Rypl.pdfPosudek oponenta práce90,59 kBAdobe PDFView/Open
Rypl_Vaclav_DP.pdfPrůběh obhajoby práce503,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44369

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.