Title: Interpunkční nedostatky v textech vysokoškolských kvalifikačních prací
Other Titles: Incorrect Punctuation in Selected Graduation Theses
Authors: Rosenbaumová, Jitka
Advisor: Vaňková Jana, PhDr.
Referee: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44407
Keywords: interpunkce;čárka;nedostatky;syntax;koordinace;determinace;apozice;věta jednoduchá;souvětí;odborný styl;parenteze
Keywords in different language: punctuation;comma;mistakes;simple sentence;complex sentence;compound sentence;academic style;coordination;apposition;parenthesis
Abstract: V této diplomové práci se zabýváme interpunkčními nedostatky ve zvolených textech diplomových prací čtyř fakult Západočeské univerzity v Plzni. V první kapitole jsou popsána teoretická východiska, stručně zde představujeme pravidla interpunkce. Následně stanovujeme hypotézy a kritéria pro analýzu, charakterizujeme zvolený jazykový materiál a popisujeme postup analýzy. Stěžejní část práce představuje samotná analýza excerpovaného jazykového materiálu na základě vymezených kritérií. Výskyt a frekvenci interpunkčních nedostatků a také naplnění hypotéz sledujeme jak v průběhu rozboru jednotlivých vzorků, tak v dílčích závěrech a posléze v celkovém shrnutí, v němž jsou zaznamenány výsledky našeho zkoumání.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with incorrect punctuation in selected graduation theses from four faculties of the University of West Bohemia. In the first part of the thesis we present the teoretical basis and we describe punctuation rules in the Czech language. The principal part of this thesis contains the analysis of excerpted texts. Firstly, we determine our hypotheses and criteria for the analysis and we also bring a description of our methods. Subsequently, we analyse each text according to our criteria and we make partial conclusions. In the final chapter the overall conclusion is presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rosenbaumova_Jitka_diplomova_prace.pdfPlný text práce755,53 kBAdobe PDFView/Open
rosenbaumova_vankova.pdfPosudek vedoucího práce400,84 kBAdobe PDFView/Open
rosenbaumova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce227,36 kBAdobe PDFView/Open
rosenbaumova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce106,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44407

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.