Název: Jazyková charakteristika současné komunikace prostřednictvím webových diskusních fór
Další názvy: Language Characteristics of the Current Communication via Web Forums
Autoři: Havlík, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Prošek, Martin
Oponent: Vaňková, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4463
Klíčová slova: internetová komunikace;webové diskusní fórum;počítačově zprostředkovaná komunikace;komunikační analýza;jazyková analýza;mluvený jazyk;psaný jazyk;dialogický text
Klíčová slova v dalším jazyce: Internet communication;web forum;computer-mediated communication;communication analysis;language analysis;spoken language;written language;dialogue text
Abstrakt: Práce se věnuje všestranné komunikační a jazykové analýze shromážděného jazykového materiálu pocházejícího z 3 různých webových diskusních fór. Komunikační analýza zahrnuje stručný popis komunikačního procesu. Při jazykové analýze je kladen důraz na popis syntaktické výstavby, opomenuty však nejsou nižší roviny jazykové výstavby (morfologická, lexikální, foneticko-fonologická a grafická). Hlavní část jazykové analýzy je věnována popisu jazykových prostředků typických pro mluvenou formu komunikace, které se objevují též v psané formě komunikace prostřednictvím webových diskusních fór.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the complex communication and language analysis of the language material collected from 3 various web forums. The communication analysis includes a brief description of the communication process. In the language analysis, the emphasis is put on syntactic structure but the lower level language units (morphological, lexical, phonological, and graphic) are not omitted. The main part of the language analysis is a description of a spoken language phenomena appearing in a written form of communication via web forums.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KČJ) / Bachelor´s works (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Vojtech Havlik.pdfPlný text práce293,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
havlik.pdfPosudek vedoucího práce382,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).havlik.pdfPosudek oponenta práce261,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).havlik.pdfPrůběh obhajoby práce184,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4463

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.