Název: Portrét umělce - Vratislav Blažek
Další názvy: The portrait of the artist Vratislav Blažek
Autoři: Drechslerová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Oponent: Viktora, Viktor
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4466
Klíčová slova: Vratislav Blažek;satira;Divadlo satiry;Divadlo Větrník;Král nerad hovězí;Kde je Kuťák?;Tři přání;Příliš štědrý večer;Starci na chmelu;Dáma na kolejích;Šeherezáda;Obžalovaná
Klíčová slova v dalším jazyce: Vratislav Blažek;satire;Theatre of satire;Theatre Větrník;King doesn´t like beef;Where is Kuťák?;Three wishes;Too Christmas eve;The elders of hops;Lady on the tracks;Scheherezade;Accused
Abstrakt: Téma této bakalářské práce nese název Portrét umělce - Vratislav Blažek. Práce je rozdělena do několika částí. Úvodní kapitola je věnována životu autora, další přibližují, charakterizují a hodnotí hry, které byly napsány pro Divadlo satiry. Dále se věnuji inscenacím Tři přání, Příliš štědrý večer a několika poválečným dílům. Hlavním cílem práce bylo informovat o životě a díle Vratislava Blažka, jehož jméno není příliš známé, a podat bližší informace těm, kteří by se o Blažkovi, satiře nebo Divadle satiry chtěli dovědět něco blíže. Během práce jsem vycházela z publikací od Vladimíra Justa, Marie Valtrové, Pavla Doucka a z dobového denního tisku.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this bachelor work is called Portrait of the Artist - Vratislav Blažek. The work is divided into several parts. The opening chapter is devoted to life of the author, another chapters describe and evaluate the plays that were written for the Theatre of Satire. Next I´m writing about plays Three Wishes, Too Christmas Eve and some post-war works. The main aim of this work is to inform about the life and work of Vratislav Blazek, whose name is not known, and to provide more information to those who would like to know more about Blazek, satire or Theatre of satire. During my work I was based from publications by Vladimír Just, Marie Valtrová, Pavel Doucek and contemporary daily newspapers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jana Drechslerova - 2012.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
drechslerova.pdfPosudek vedoucího práce371,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).drechslerova.pdfPosudek oponenta práce279,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).drechslerova.pdfPrůběh obhajoby práce156,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4466

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.