Title: Válečné události v méně známých textech vydaných v letech 1945-1948
Other Titles: The war events published in less well known texts in years 1945-1948
Authors: Nezvalová, Barbora
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Viktora, Viktor
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4470
Keywords: druhá světová válka;próza po roce 1945;František Robert Kraus;Jaroslav Andrejs;Vladimír Přikryl;Jiří Mucha;Plyn, plyn...;Pak oheň;Tři cesty k smrti;Chvilka odvahy;Pokračujte v horách;Oheň proti ohni
Keywords in different language: world war II;prose after 1945;František Robert Kraus;Jaroslav Andrejs;Vladimír Přikryl;Jiří Mucha;Gas. gas...;Then a fire;Three ways to death;The moment of courage;Continue in mountains;Fire against fire
Abstract: Práce se věnuje válečným událostem z pohledu čtyř méně známých autorů. V práci je nejprve nastíněno historické pozadí literární doby. V následující kapitole je opět velice stručně popsán stav české literatury po roce 1945 a krátce představen kánon české prózy let 1945-1948. Životům a popisu jednotlivých děl je věnována převážná část práce. Mezi zvolená díla patří Plyn, plyn?, pak oheň Františka Roberta Krause. Dále dvě knihy Jaroslava Andrejse, Tři cesty k smrti a Chvilka odvahy, líčící osudy československých parašutistů vysílaných na naše území v období Protektorátu Čechy a Morava. Dále kniha Pokračujte v horách Vladimíra Přikryla, která popisuje boje Československé armády a průběh Slovenského národního povstání. Poslední zvolenou knihou je Oheň proti ohni Jiřího Muchy, popisující válku z pohledu žurnalisty účastnícího se bojů v severní Africe a Asii. Poslední část práce se zabývá srovnáním s ostatními poválečnými autory a díly a zařazení těchto děl do kontextu ostatní prózy s válečnou tématikou.
Abstract in different language: This thesis deals with the perspective provided by four less well known authors. In the thesis, there is also outlined the historical background of that period in the Czech literature. In next chapter, there is described the state of Czech literature after the year 1945 and also briefly introduced the canon of Czech prose in years 1945-1948. The most important part is describing the abovementioned literary works and also analyzing lives of their authors. The first selected book is Gas, Gas..., Then a Fire written by František Robert Kraus. Further, author analyzes two books written by Jaroslav Andrejs, Three Ways to Death and The Moment of Courage, painting the lives of Czechoslovak paratroopers deployed on the territory of Protectorate of Bohemia and Moravia during the Second World War. Then there is a book Continue in Mountains, written by Vladimír Přikryl, which is describing the fights of Czechoslovak Army in the Soviet Union and also period of the Slovak National Uprising. The last chosen book is Fire Against Fire written by Jiří Mucha and describing the war from the perspective of a war correspondent in the fights in North Africa and Asia. The last part of this thesis is dealing with the comparison of all abovementioned books with the books written in same period and also with the whole context of the Czech prose written after the Second World War.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Nezvalova.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
nezvalova.pdfPosudek vedoucího práce383,06 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).nezvalova.pdfPosudek oponenta práce294,12 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).nezvalova.pdfPrůběh obhajoby práce153,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4470

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.