Název: Současný lékařský slang
Další názvy: The contemporary medical slang
Autoři: Havlíčková, Marcela
Vedoucí práce/školitel: Chýlová, Helena
Oponent: Suda, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4486
Klíčová slova: lékařský slang;sociolekt;metodologie;výzkum;slovotvorba
Klíčová slova v dalším jazyce: medical slang;sociolects;methodology;research;derivation
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o problematice lékařského slangu. Cílem práce bylo teoreticky vymezit pojmy slang a profesní mluva, shromáždit dostatečné množství jazykového materiálu a následně provést analýzu sebraných lexikálních jednotek. Teoretická část práce si klade za cíl definovat termíny slang a sociolekt, popisuje metodologii, která se při praktickém výzkumu slangu uplatňuje a vymezuje základní přístupy, ze kterých badatel při odborném výzkumu vychází. V teoretické části je také blíže vymezena diferenciace slangu z různých hledisek a je zde prezentována charakteristika prostředí, v němž se lékařský slang užívá. V závěru teoretické části jsou vymezeny transformační a transpoziční postupy při tvoření slangových názvů a jsou zde také charakterizovány jednotlivé sémantické skupiny, podle kterých v praktické části jednotlivé slangismy klasifikujeme. V praktické části práce je prezentována analýza sebraného jazykového materiálu. Při kompletaci jazykového materiálu jsem uplatnila metodu rozhovoru a metodu dotazníku.Shromážděné sociolektismy jsme analyzovali z několika hledisek. Prvním hlediskem byla diferenciace slangismů s ohledem na frekventovanost jednoslovných a víceslovných názvů, druhým hlediskem bylo třídění výrazů podle slovnědruhové platnosti, třetím hlediskem byl způsob tvoření slangových názvů. Jednotlivá hesla slovníčku jsou zařazena k příslušné sémantické skupině.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with medical slang. The aim of my work was to define theoretically the terms such as slang and special professional language, then to collect adequate amount of language material and subsequently analyse collected words. The aim of the theoretical part of my bachelor thesis is to define basic linguistic terms and to describe the metodology which is related to slang research. This work qualifies basic principles which should be followed by the researcher. The theoretical part also contains the diferentiation of slang from various views and characterization of the backround where the medical slang is used. In the conclusion of the theoretical part there are defined methods which are used during word formation. There are also described semantic groups and according to them the slang expressions are classified. In the practical part of this bachelor thesis there is the analysis of the collected language material. I used the method of questionnaire and and the interview method. Collected expressions are analysed from several views such as the frequency of one-word or poly-word exressions, parts of speech and the method of word formation. The entries are included in the list of semantic groups.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
havlickova.pdfPlný text práce553,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).havlickova.pdfPosudek vedoucího práce85,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).havlickova.pdfPosudek oponenta práce273,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(3).havlickova.pdfPrůběh obhajoby práce161,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4486

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.