Title: Současný lékařský slang
Other Titles: The contemporary medical slang
Authors: Havlíčková, Marcela
Advisor: Chýlová, Helena
Referee: Suda, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4486
Keywords: lékařský slang;sociolekt;metodologie;výzkum;slovotvorba
Keywords in different language: medical slang;sociolects;methodology;research;derivation
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o problematice lékařského slangu. Cílem práce bylo teoreticky vymezit pojmy slang a profesní mluva, shromáždit dostatečné množství jazykového materiálu a následně provést analýzu sebraných lexikálních jednotek. Teoretická část práce si klade za cíl definovat termíny slang a sociolekt, popisuje metodologii, která se při praktickém výzkumu slangu uplatňuje a vymezuje základní přístupy, ze kterých badatel při odborném výzkumu vychází. V teoretické části je také blíže vymezena diferenciace slangu z různých hledisek a je zde prezentována charakteristika prostředí, v němž se lékařský slang užívá. V závěru teoretické části jsou vymezeny transformační a transpoziční postupy při tvoření slangových názvů a jsou zde také charakterizovány jednotlivé sémantické skupiny, podle kterých v praktické části jednotlivé slangismy klasifikujeme. V praktické části práce je prezentována analýza sebraného jazykového materiálu. Při kompletaci jazykového materiálu jsem uplatnila metodu rozhovoru a metodu dotazníku.Shromážděné sociolektismy jsme analyzovali z několika hledisek. Prvním hlediskem byla diferenciace slangismů s ohledem na frekventovanost jednoslovných a víceslovných názvů, druhým hlediskem bylo třídění výrazů podle slovnědruhové platnosti, třetím hlediskem byl způsob tvoření slangových názvů. Jednotlivá hesla slovníčku jsou zařazena k příslušné sémantické skupině.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with medical slang. The aim of my work was to define theoretically the terms such as slang and special professional language, then to collect adequate amount of language material and subsequently analyse collected words. The aim of the theoretical part of my bachelor thesis is to define basic linguistic terms and to describe the metodology which is related to slang research. This work qualifies basic principles which should be followed by the researcher. The theoretical part also contains the diferentiation of slang from various views and characterization of the backround where the medical slang is used. In the conclusion of the theoretical part there are defined methods which are used during word formation. There are also described semantic groups and according to them the slang expressions are classified. In the practical part of this bachelor thesis there is the analysis of the collected language material. I used the method of questionnaire and and the interview method. Collected expressions are analysed from several views such as the frequency of one-word or poly-word exressions, parts of speech and the method of word formation. The entries are included in the list of semantic groups.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
havlickova.pdfPlný text práce553,59 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).havlickova.pdfPosudek vedoucího práce85,61 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).havlickova.pdfPosudek oponenta práce273,22 kBAdobe PDFView/Open
pdf(3).havlickova.pdfPrůběh obhajoby práce161,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4486

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.