Název: Politicky korektní jazyk
Další názvy: Politically correct in French
Autoři: Ratajová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Horová, Helena
Oponent: Fenclová, Marie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4517
Klíčová slova: Politicky korektní jazyk;umění nic neřici;blábolení;politika;ekonomika;přímý projev;ministr;prezident;reforma;pravdivý;zodpovědnost.
Klíčová slova v dalším jazyce: Politically correct;art of saying nothing;babble;politics;economy;direct speech;minister;president;reform;truthful;responsability.
Abstrakt: Bakalářská práce zpracovává problematiku politicky korektního jazyka. Zabývá se jeho teorií, včetně rozdělení do jedenácti kapitol, u kterých je uveden ukázkový slovník s politicky korektními výrazy. Praktickou částí je analýza politických a ekonomických textů, v nichž jsou vyhledány nejčastější výrazy používané v politicky korektním jazyce, do češtiny přeloženy klíčové části textů a následně jsou vysvětleny v běžném jazyce.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis works out problems of political correctness. It occupies by his theory, including of sorting to eleven chapters where is given a dictionary of samples with politically correctness expressions. Practical part is an analysis of political and economic texts where the most frequent expressions used in political correctness are looked up, the key parts of texts into Czech language are translated and then they are explained in current language.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Ratajova_Anna.pdfPlný text práce996,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0016.PDFPosudek vedoucího práce362,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0017.PDFPosudek oponenta práce399,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0018.PDFPrůběh obhajoby práce281,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4517

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.