Název: Keywords in Harry Potter books - A Comparative Study of English Original and its Czech Translation
Další názvy: Keywords in Harry Potter books - A Comparative Study of English Original and its Czech Translation
Autoři: Bláhová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Kašparová, Jana
Oponent: Mišterová, Ivona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4525
Klíčová slova: mytologie;stará angličtina;slovotvorba;překlad;neologismy;aliterace;vlastní podstatná jména;jména postav;jména tvorů;pojmenování;kouzelná zaklínadla
Klíčová slova v dalším jazyce: mythology;Old English;word formation;translation;neologisms;alliteration;proper nouns;names of characters;names of creatures;appelations;magic spells
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bylo provést srovnávací výzkum, týkající se vybraných klíčových slov z knih o Harrym Potterovi v anglickém a českém jazyce, s účelem objevit rozdíly mezi oběma verzemi a zjistit, do jaké míry jsou myšlenky a reference skryté v původních klíčových slovech ztraceny v jejich českém překladu. Teoretická část seznamuje s příběhem a jazykem knih o Harrym Potterovi, s některými typy slovotvorby a některými dalšími problémy, týkajícími se překladu. V praktické části je provedena analýza několika vybraných slov, a to za pomoci různých druhů slovníků a referencí k příběhu Harryho Pottera.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the Bachelor´s thesis was to do a comparative research, concerning chosen Harry Potter keywords in English and Czech language, to discover differences in both versions and to find out to what extent the thoughts and references hidden in original keywords are lost in their Czech translation. The theoretical part introduces the story and language of Harry Potter, some examples of types of word formation and some issues that relate to translation. In the practical part detailed analyses are given on the basis of various types of dictionaries and references to Harry Potter stories.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BT Blahova 2012.pdfPlný text práce952,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Blahova.pdfPosudek vedoucího práce799,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Blahova.pdfPosudek oponenta práce359,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Blahova.pdfPrůběh obhajoby práce139,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4525

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.