Title: Keywords in Harry Potter books - A Comparative Study of English Original and its Czech Translation
Other Titles: Keywords in Harry Potter books - A Comparative Study of English Original and its Czech Translation
Authors: Bláhová, Jitka
Advisor: Kašparová, Jana
Referee: Mišterová, Ivona
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4525
Keywords: mytologie;stará angličtina;slovotvorba;překlad;neologismy;aliterace;vlastní podstatná jména;jména postav;jména tvorů;pojmenování;kouzelná zaklínadla
Keywords in different language: mythology;Old English;word formation;translation;neologisms;alliteration;proper nouns;names of characters;names of creatures;appelations;magic spells
Abstract: Cílem bakalářské práce bylo provést srovnávací výzkum, týkající se vybraných klíčových slov z knih o Harrym Potterovi v anglickém a českém jazyce, s účelem objevit rozdíly mezi oběma verzemi a zjistit, do jaké míry jsou myšlenky a reference skryté v původních klíčových slovech ztraceny v jejich českém překladu. Teoretická část seznamuje s příběhem a jazykem knih o Harrym Potterovi, s některými typy slovotvorby a některými dalšími problémy, týkajícími se překladu. V praktické části je provedena analýza několika vybraných slov, a to za pomoci různých druhů slovníků a referencí k příběhu Harryho Pottera.
Abstract in different language: The aim of the Bachelor´s thesis was to do a comparative research, concerning chosen Harry Potter keywords in English and Czech language, to discover differences in both versions and to find out to what extent the thoughts and references hidden in original keywords are lost in their Czech translation. The theoretical part introduces the story and language of Harry Potter, some examples of types of word formation and some issues that relate to translation. In the practical part detailed analyses are given on the basis of various types of dictionaries and references to Harry Potter stories.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BT Blahova 2012.pdfPlný text práce952,18 kBAdobe PDFView/Open
VP_Blahova.pdfPosudek vedoucího práce799,41 kBAdobe PDFView/Open
OP_Blahova.pdfPosudek oponenta práce359,49 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Blahova.pdfPrůběh obhajoby práce139,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4525

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.