Název: Is it impossible to get a job without lying about and selling oneself in CV and covering letter? A comparative analysis of British and American curricula vitae and covering letters
Další názvy: Is it impossible to get a job without lying about and selling oneself in CV and covering letter? A comparative analysis of British and American curricula vitae and covering letters
Autoři: Preislerová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Kumar, Alok
Oponent: Velkoborská, Kamila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4530
Klíčová slova: motivační dopis;životopis;uchazeč;pracovní místo;formy životopisů;struktura;kariéra;zaměstnavatel;pracovní pohovor;profil;zdvořilostní závěrečná fráze
Klíčová slova v dalším jazyce: motivational letter;CV;applicant;job;forms of CVs;structure;career history;employer;interview;profile;complimentary close
Abstrakt: Moje bakalářská práce se zaměřuje na životopisy a motivační dopisy a srovnání hlavně těch britských a amerických. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část se skládá z kapitol kde popisuji proces získání práce a kde vysvětluji co jsou životopisy a motivační dopisy, kdy se používají a jaké jsou jejich typy. Také se tam nachází základní informace o pracovním pohovoru. V praktické části můžeme najít formy životopisů s příklady a porovnáním a také strukturu životopisu a motivačního dopisu se všemi částmi. Popsala a porovnala jsem jazyk těchto dokumentů a udělala jsem výzkum na základě dotazníku, který je také zahrnut v praktické sekci. Moje práce je aplikovatelná do běžného života, například když někdo hledá práci, protože je tam celý tento proces popsán.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis is focused on CVs and covering letters and analysis of mainly British and American ones. The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical one. Theoretical part consists of chapters where I am describing the job application process, am explaining what CVs and covering letters are, when they are used and what are their types. There is basic information about the interview, too. In practical part, we can find forms of CVs with examples and comparison and structure of CV and covering letter with all parts. I have described and compared the language of these documents and have done research on the basis of the questionnaire which is also included in practical section. My thesis is applicable to an ordinary life, for example when someone is seeking a job because there is displayed the whole process of it.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Preislerova.pdfPosudek vedoucího práce512,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Preislerova.pdfPosudek oponenta práce206,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Preislerova.pdfPrůběh obhajoby práce161,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4530

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.