Název: Is the popularity of social networking sites affecting formality in business communication? A case study of widespread usage of such social networking sites in a company in the Czech Republic
Další názvy: Is the popularity of social networking sites affecting formality in business communication? A case study of widespread usage of such social networking sites in a company in the Czech Republic
Autoři: Plechatá, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Kumar, Alok
Oponent: Velkoborská, Kamila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4531
Klíčová slova: obchodní komunikace;sociální sítě;Facebook
Klíčová slova v dalším jazyce: business communication;social networking;Facebook
Abstrakt: Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda popularita používání sociálních sítí může ovlivňovat formálnost obchodní komunikace. K dosažení tohoto cíle bylo nutné nejdříve objasnit teoretické pozadí, tedy základní informace o tom, co je to komunikace, její formy a jak se projevuje v obchodní sféře, a dále také definovat sociální sítě, jejich význam, historický vývoj a specifické znaky. Kromě chronologického přehledu nejpoužívanějších sociálních sítí byla detailněji popsána nejrozšířenější sociální síť - Facebook. Dalším stěžejním bodem pro tyto účely bylo vypracování a následné zpracování dotazníku. Cílovou skupinou pro tento dotazník byli zaměstnanci různých firem v České Republice, u kterých se předpokládalo potřebné zázemí k získání objektivního výsledku. Na základě těchto teoretických a praktických podkladů bylo zjištěno, že sociální sítě většina zaměstnanců využívá, ale rozhodně nejsou hlavním komunikačním nástrojem na pracovišti. Z toho vyplývá, že nijak zásadně neovlivňují formálnost obchodní komunikace.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this thesis was to determine whether the popularity of social networking can affect the formality of business communication. To achieve this it was necessary first to clarify the theoretical background, the basic information about what is communication, its forms and how it manifests itself in business, and also to define social networking sites, their meaning, historical development and specific features. In addition to a chronological overview of the most used social networking sites have been described in detail the most common one - Facebook. Another key point to prove the goal was composing and subsequent elaborating of the questionnaires. The target group for this questionnaire was employees of various companies from the Czech Republic, who were expected to have the conveniences necessary to obtain an objective result. Based on these theoretical and practical bases it was found that the most of employee uses social networking sites, but certainly not as the main communication tool at the workplace. It follows that it does not fundamentally affect the formality of business communication.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka-FINAL.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Plechata.pdfPosudek vedoucího práce542,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Plechata.pdfPosudek oponenta práce233,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Plechata.pdfPrůběh obhajoby práce190,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4531

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.