Title: Is the popularity of social networking sites affecting formality in business communication? A case study of widespread usage of such social networking sites in a company in the Czech Republic
Other Titles: Is the popularity of social networking sites affecting formality in business communication? A case study of widespread usage of such social networking sites in a company in the Czech Republic
Authors: Plechatá, Barbora
Advisor: Kumar, Alok
Referee: Velkoborská, Kamila
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4531
Keywords: obchodní komunikace;sociální sítě;Facebook
Keywords in different language: business communication;social networking;Facebook
Abstract: Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda popularita používání sociálních sítí může ovlivňovat formálnost obchodní komunikace. K dosažení tohoto cíle bylo nutné nejdříve objasnit teoretické pozadí, tedy základní informace o tom, co je to komunikace, její formy a jak se projevuje v obchodní sféře, a dále také definovat sociální sítě, jejich význam, historický vývoj a specifické znaky. Kromě chronologického přehledu nejpoužívanějších sociálních sítí byla detailněji popsána nejrozšířenější sociální síť - Facebook. Dalším stěžejním bodem pro tyto účely bylo vypracování a následné zpracování dotazníku. Cílovou skupinou pro tento dotazník byli zaměstnanci různých firem v České Republice, u kterých se předpokládalo potřebné zázemí k získání objektivního výsledku. Na základě těchto teoretických a praktických podkladů bylo zjištěno, že sociální sítě většina zaměstnanců využívá, ale rozhodně nejsou hlavním komunikačním nástrojem na pracovišti. Z toho vyplývá, že nijak zásadně neovlivňují formálnost obchodní komunikace.
Abstract in different language: The main aim of this thesis was to determine whether the popularity of social networking can affect the formality of business communication. To achieve this it was necessary first to clarify the theoretical background, the basic information about what is communication, its forms and how it manifests itself in business, and also to define social networking sites, their meaning, historical development and specific features. In addition to a chronological overview of the most used social networking sites have been described in detail the most common one - Facebook. Another key point to prove the goal was composing and subsequent elaborating of the questionnaires. The target group for this questionnaire was employees of various companies from the Czech Republic, who were expected to have the conveniences necessary to obtain an objective result. Based on these theoretical and practical bases it was found that the most of employee uses social networking sites, but certainly not as the main communication tool at the workplace. It follows that it does not fundamentally affect the formality of business communication.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka-FINAL.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
VP_Plechata.pdfPosudek vedoucího práce542,32 kBAdobe PDFView/Open
OP_Plechata.pdfPosudek oponenta práce233,32 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Plechata.pdfPrůběh obhajoby práce190,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4531

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.