Title: Efektivní řízení TZB a obnovitelných zdrojů energie pro bytové a komerční objekty
Authors: Jiřinec, Jakub
Referee: Kotlan Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Kyncl Jan, Doc. Dr. Ing.
Medveď Dušan, Doc. Ing. PhD.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45431
Keywords: technická zařízení budov (tzb);rekuperační jednotka;tepelné čerpadlo;fotovoltaická elektrárna (fve);předpověď počasí;optimalizace chodu;úspora energie;adaptivní osvětlení;nabíjení elektromobilů
Keywords in different language: technical equipment of buildings;recuperation unit;heat pump;photovoltaic power plant (pv);weather forecast;optimization of operation;energy saving;adaptive lighting;electric vehicle charging
Abstract: Disertační práce se zabývá efektivním řízením vybraných technických zařízení budov v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou. První část je věnována problematice rekuperačních jednotek, pro které byly navrženy a vytvořeny měřicí a řídicí systémy. Provoz těchto systémů byl následně zhodnocen a byla navržena vhodná rozšíření. Další část práce je zaměřena na možnosti optimalizace chodu tepelného čerpadla dle předpovědi venkovní teploty a výroby fotovoltaické elektrárny (FVE). V této části byly navíc uvedeny další možnosti optimalizace přebytků z FVE, například pomocí plynulého řízení odporové zátěže či řízeného nabíjení elektromobilu. V poslední části práce je řešena problematika adaptivního osvětlení s důrazem na jeho hospodárný provoz. Veškeré vytvořené měřící a řídicí systémy byly otestovány v reálném provozu.
Abstract in different language: The presented PhD dissertation deals with effective management of selected technical equipment of buildings in combination with a photovoltaic power plant. The first part is devoted to the issue of recuperation units, for which measuring and control systems were designed and created. The operation of these systems was subsequently evaluated and suitable extensions were proposed. Next part of the thesis is focused on the possibilities of optimizing the operation of the heat pump according to the forecast of the outdoor temperature and the production of the photovoltaic power plants (PV). In addition, other options for optimizing surpluses from PV plants were presented in this section, for example by means of continuous control of the resistive load or controlled charging of the electric vehicle. In final part of the thesis, the issue of adaptive lighting with emphasis on its economical operation is being solved. All created measuring and control systems were tested in real operation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub_Jirinec_disertacni_prace.pdfPlný text práce9,19 MBAdobe PDFView/Open
jirinec_opon.pdfPosudek oponenta práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
jirinec_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce595,69 kBAdobe PDFView/Open
jirinec_publ.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45431

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.