Název: Contemporary witchcraft in Great Britain
Další názvy: Contemporary witchcraft in Great Britain
Autoři: Polasek, Janina Marie
Vedoucí práce/školitel: Velkoborská, Kamila
Oponent: Franklin, David Eugene
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4544
Klíčová slova: současné čarodějnictví;magie;Wicca;náboženství;Velká Británie;moderní pohanství;Gardnerovská Wicca;Alexandrovská Wicca
Klíčová slova v dalším jazyce: contemporary witchcraft;magic;Wicca;religion;Great Britain;modern paganism;Gardnerian Wicca;Alexandrian Wicca
Abstrakt: Hlavním cílem této práce bylo představit hlavní znaky a klíčové pojmy současného čarodějnictví, především nového hnutí Wicca. Vyjmenovala jsem podstatné termíny spojené s Wiccou a jejich vysvětlení. Popisovala jsem také významná období v historii tohoto náboženství, protože je důležité znát počátky těchto myšlenek a jejich spojitosti. Důležitou část práce tvoří popis Wiccanských svátků a rituálů v současnosti. Druhotným cílem bylo získat pohled Wiccana na nové náboženství prostřednictvím rozhovoru, který byl komentován v poslední části Bakalářské práce. Potvrdilo se, že Wicca je skutečně moderní náboženství, které si získává čím dál víc členů a je stále populárnější.
Abstrakt v dalším jazyce: The primary objective of this thesis was to present main characteristics and key terms of contemporary Witchcraft, primarily the new movement Wicca. I listed essential terms connected with Wicca and their explanation. I also described significant periods in history of this religion because it is important to know the beginning of these ideas and the connections between them. An important part of my thesis comprises the description of Wiccan sabbats and rituals today. The secondary objective was to obtain the perspective of a Wiccan on the new religion by way of an interview, which was commented on in the last part of the Bachelors thesis. It was confirmed that Wicca is really a modern religion that is gaining more and more members and is becoming more popular in public.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace 2012, Janina Polasek.pdfPlný text práce868,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Polasek.pdfPosudek vedoucího práce228,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Polasek.pdfPosudek oponenta práce421,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Polasek.pdfPrůběh obhajoby práce133,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4544

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.