Title: The Analysis of Relative Clauses in Contemporary Business Texts
Other Titles: The Analysis of Relative Clauses in Contemporary Business Texts
Authors: Smrčinová, Blanka
Advisor: Matta, Ivan
Referee: Kumar, Alok
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4548
Keywords: vztažná věta;vztažné zájmeno;současný text;vztažné příslovce
Keywords in different language: relative clause;relative pronoun;contemporary text;relative adverb
Abstract: Bakalářská práce se zabývá porovnáním užití vztažných vět v současných anglických textech. Důležitou částí práce je analýza vztažných vět v britské a americké angličtině, která je provedena formou jednoduchých tabulek náležících každé analyzované větě. Předmětem analýzy je především volba vztažného zájmene, typ vztažné věty a její umístění. Analyzované texty byly vybrány ze známých zpravodajských portálů. Celkově byly použity 2 současné texty v britské angličtině a 2 současné texty v americké angličtině. Hlavním cílem této práce je ukázat aktuální rozdíly vztažných vět, jejich změny a tendence v užívání v anglickém jazyce
Abstract in different language: The Bachelor´s thesis concerned with the comparison of the use of relative clauses in the contemporary English texts. The important part is the analysis of relative clauses in the British and American English in the form of the simply tables pertaining for the each analysed sentence. The objects of the analysis are in particular the choice of the relative pronoun, the type of the relative clause and its location. The analysed texts have been chosen from the fundamental news portals. To all appearance, 2 contemporary texts in the British English and 2 contemporary texts in the American English have been used. The main goal of this thesis is to present the current differences of relative clauses and its changes and tendency in use of the English language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smrcinova_BP.pdfPlný text práce3,51 MBAdobe PDFView/Open
VP_Smrcinova.pdfPosudek vedoucího práce145,21 kBAdobe PDFView/Open
OP_Smrcinova.pdfPosudek oponenta práce69,71 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Smrcinova.pdfPrůběh obhajoby práce163,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4548

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.