Title: Simultaneous interpreting - the past and the present
Other Titles: Simultaneous interpreting - the past and the present
Authors: Příhodová, Lucie
Advisor: Raisová, Eva
Referee: Vorel, Robert
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4558
Keywords: historie simultánního tlumočení;simultánní tlumočení;konsekutivní tlumočení;tlumočnická notace;tlumočnické kabiny;tlumočnické postupy;kabinové tlumočení;doprovodné tlumočení;šušotáž;pilotáž;norimberský tribunál;Ženevská tlumočnická škola;ESIT;Barbara Moser-Mercer
Keywords in different language: history of simultaneous interpreting;simultaneous interpreting;consecutive interpreting;note-taking;interpreting booths;interpreting procedures;booth interpreting;conference interpreting;piloting;whispered simultaneous interpreting;Nuremberg Trial;school of interpreting in Geneva;ESIT;Barbara Moser-Mercer
Abstract: Bakalářská práce poskytuje informace o historii tlumočení, jakož i jeho současné situaci. Důraz je kladen hlavně na vývoj simultánního tlumočení. Práce se věnuje také tlumočení obecně, popisuje typy a druhy tlumočení. Dále se zaměřuje na tlumočnické postupy užívané v simultánním tlumočení a na tlumočnické kabiny. V práci jsou také uvedeny některé tlumočnické školy a významné osobnosti tlumočení. Práce představuje ucelený historický přehled tlumočení jako důležitého prostředku pro mezinárodní komunikaci.
Abstract in different language: Bachelor´s thesis provides information about the history of interpreting as well as about its current situation. Particular emphasis is put on the development of simultaneous interpreting. The thesis also presents the interpreting in general, describes the types of interpretation. It focuses on the procedures used in simultaneous interpreting and on interpreting booths. The thesis also lists some schools of interpreting and significant personalities of interpretation. The work presents general historical overview of interpreting as an important means of contemporary international communication.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Lucie Prihodova 2012.pdfPlný text práce547,98 kBAdobe PDFView/Open
VP_Prihodova.pdfPosudek vedoucího práce219,92 kBAdobe PDFView/Open
OP_Prihodova.pdfPosudek oponenta práce157,89 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_Prihodova.pdfPrůběh obhajoby práce169,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4558

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.