Název: Simultaneous interpreting - the past and the present
Další názvy: Simultaneous interpreting - the past and the present
Autoři: Příhodová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Raisová, Eva
Oponent: Vorel, Robert
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4558
Klíčová slova: historie simultánního tlumočení;simultánní tlumočení;konsekutivní tlumočení;tlumočnická notace;tlumočnické kabiny;tlumočnické postupy;kabinové tlumočení;doprovodné tlumočení;šušotáž;pilotáž;norimberský tribunál;Ženevská tlumočnická škola;ESIT;Barbara Moser-Mercer
Klíčová slova v dalším jazyce: history of simultaneous interpreting;simultaneous interpreting;consecutive interpreting;note-taking;interpreting booths;interpreting procedures;booth interpreting;conference interpreting;piloting;whispered simultaneous interpreting;Nuremberg Trial;school of interpreting in Geneva;ESIT;Barbara Moser-Mercer
Abstrakt: Bakalářská práce poskytuje informace o historii tlumočení, jakož i jeho současné situaci. Důraz je kladen hlavně na vývoj simultánního tlumočení. Práce se věnuje také tlumočení obecně, popisuje typy a druhy tlumočení. Dále se zaměřuje na tlumočnické postupy užívané v simultánním tlumočení a na tlumočnické kabiny. V práci jsou také uvedeny některé tlumočnické školy a významné osobnosti tlumočení. Práce představuje ucelený historický přehled tlumočení jako důležitého prostředku pro mezinárodní komunikaci.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor´s thesis provides information about the history of interpreting as well as about its current situation. Particular emphasis is put on the development of simultaneous interpreting. The thesis also presents the interpreting in general, describes the types of interpretation. It focuses on the procedures used in simultaneous interpreting and on interpreting booths. The thesis also lists some schools of interpreting and significant personalities of interpretation. The work presents general historical overview of interpreting as an important means of contemporary international communication.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Lucie Prihodova 2012.pdfPlný text práce547,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Prihodova.pdfPosudek vedoucího práce219,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Prihodova.pdfPosudek oponenta práce157,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Prihodova.pdfPrůběh obhajoby práce169,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4558

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.