Title: E-obec jako jeden z fenoménů E-governmentu
Other Titles: eMunicipality as one of the phenomena of eGovernment
Authors: Zrostlík, David
Advisor: Rosůlek, Přemysl
Referee: Jurek, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4616
Keywords: internet;veřejná správa;e-government;e-governance;Portál veřejné správy;Czech point;datové schránky;obecní webové stránky;obecní internet;Němčovice
Keywords in different language: internet;public administration;e-government;e-governance;Portal of public administration;Czech point;data box;municipal web sites;municipal internet;Němčovice
Abstract: Tématem diplomové práce je "eObec jako jeden z fenoménů eGovernmentu". Diplomová práce se skládá z pěti kapitol. První kapitola popisuje internet jako klíčový prvek eGovernmentu. Internet lze popsat jako "nové médium", které má značný vliv na rozvoj elektronizace veřejné správy. Druhá kapitola se zabývá pojmem eGovernment. Popisuje rozvoje eGovernmentu v USA, v Evropě a v České republice. Druhá kapitola obsahuje také rozdíl mezi pojmy eGovernment a eGovernance. Třetí kapitola popisuje eObec jako konkrétní příklad eGovernmentu v České republice. Autor rozlišuje dva druhy eObce: eObec jako produkt a eObec jako směr. Třetí kapitola zahrnuje i krátkou charakteristiku jednotlivých projektů eGovernmentu: obecní internet, Portál veřejné správy, Czech point, datové schránky a obecní webové stránky. Čtvrtá kapitola popisuje Němčovice jako eObec. Pátá kapitola se zabývá přínosy, limitami a možnostmi dalšího rozvoje eGovernmentu ve vztahu obec-občan. Klíčové výstupy diplomové práce jsou odpovědi na otázky: Splňuje eGovernment kritéria, které si vytyčil ve svých počátcích? Je eObec skutečným fenoménem elektronizace veřejné správy? Je možné označit obec Němčovice jako eObec?
Abstract in different language: The topic of my diploma paper is ?eMunicipality as one of the phenomena of eGovernment?. The diploma paper consists of five chapters. The first chapter describes the internet as a key element of eGovernment. The internet can be described as ?new medium? and has had marked impact on development of eGovernment. Second chapter deals with concept of eGovernment. It describes the development of eGovernment in USA, in Europe and in Czech republic. Second chapter also contains distinction between an idea od eGovernment and an idea of eGovernance. Third chapter defines eMunicipality as a specific example of eGovernment in Czech republic. I have distinguished two types of eMunicipality: eMunicipality as a product and eMunicipality as a direction. Third chapter also includes short characteristic of particular projects of eGovernment: municipal internet, Portal of the Public Administration, Czech point, data box and municipal web sites. Fourth chapter describes Němčovice as eMunicipality. Fifth chapter deals with benefits of eGovernment, limits of eGovernment and possibillities of next development of eGovernment in relation to eMunicipality-citizen. Key outputs of this diploma paper are answers on these questions: Does eGovernment meet the criteria that were introduced in its beginning? Is eMunicipality a phenomenon of computerization of public administration? Is possible to designate Němčovice as eMunicipality?
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
eObec jako jeden z fenomenu eGovernmentu.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Zrostik_ved_ros.docPosudek vedoucího práce29,5 kBMicrosoft WordView/Open
zrostlik_opo_pol.docPosudek oponenta práce33,5 kBMicrosoft WordView/Open
Zrostlik.pdfPrůběh obhajoby práce228,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4616

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.