Název: Teorie sociálního liberalismu a možnost jeho uplatnění v České republice
Další názvy: The Theory of Social Liberalism and the Possibility of its Application in the Czech Republic
Autoři: Kališ, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Strnadová, Lenka
Oponent: Rosůlek, Přemysl
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4624
Klíčová slova: sociální liberalismus;svoboda;rovnost;příležitosti;spravedlnost;ideáltyp;politické strany;politické programy;Česká republika
Klíčová slova v dalším jazyce: social liberalism;liberty;equality;opportunities;justice;idealtype;political parties;political programs;Czech republic
Abstrakt: Předkládaná práce se věnuje politické ideologii sociálního liberalismu. Jejím posláním je rozšíření povědomí o této myšlenkové tradici a prozkoumání možnosti jejího uplatnění v českém stranickém systému. Nejprve je představena politicko-filosofická základna sociálního liberalismu a je vytvořen jeho ideáltyp. Další specifikace je provedena prostřednictvím identifikace evropských sociálně liberálních politických stran a projekci ideáltypu do jejich programatiky. Poslední část práce se věnuje stranickému systému České republiky, promítnutí sociálně liberálních myšlenek do jeho prostředí a sledování prostoru pro působení sociálně liberální politické strany na půdě PSP ČR.
Abstrakt v dalším jazyce: This study deals with the political ideology of social liberalism. Its mission is to spread awareness of this thought tradition and explore its application in the Czech party system. First the political-philosophical base of social liberalism is introduced and its idealtype is created. Another specification is made through the identification of European social liberal political parties and projection of the idealtype into their programatic. The last part is devoted to the Czech party system, the projection of social liberal ideas into its environment and monitoring of space for working of social liberal political party on the ground of the Czech Chamber of Deputies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Teorie socialniho liberalismu a moznost jeho uplatneni v Ceske republice.pdfPlný text práce705,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalis_ved DP.docxPosudek vedoucího práce40,54 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kalis_opo_DP_ros.docxPosudek oponenta práce40,22 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kalis.pdfPrůběh obhajoby práce239,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4624

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.