Název: Pohled na baskickou sociální a politickou identifikaci sportovní optikou
Další názvy: Insight on Basque social and political identification through sport
Autoři: Zákravský, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Lupták Burzová, Petra
Oponent: Rosůlek, Přemysl
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4635
Klíčová slova: identita;sociální identifikace;Baskové;Baskicko;sport
Klíčová slova v dalším jazyce: identity;social identification;Basques;Basque country;sport
Abstrakt: Sport má v celosvětovém měřítku velkou popularitu. Položme si ale otázku, zda může hrát důležitou roli při utváření národní, etnické nebo regionální identity? Pokud identity chápeme stejně jako Benedict Anderson, tedy jako pocit být součástí pomyslného společenství, můžeme na sportovní klání nahlížet jako na arénu, v jejímž rámci se společenství sportovců samotných a jejich příznivců symbolicky transformuje do pomyslného společenství národního, etnického nebo regionálního. Tuto problematiku můžeme podle mého názoru dobře prozkoumat na příkladu Baskicka, kde má velkou popularitu a dlouholetou tradici cyklistika. Právě v tomto transhraničním regionu byl vytvořen profesionální cyklistický tým, který je složen pouze z Basků a v celosvětových médiích je prezentován jako neoficiální baskická cyklistická reprezentace. Zásadní otázkou pro nás je, kdo může za tuto národní stáj Basků závodit? U státních reprezentací je vstupenkou do národního výběru zisk občanství. V případě Baskicka však toto neplatí, neboť žádné baskické občanství neexistuje. Kdo tedy může závodit za baskickou cyklistickou reprezentaci? Tuto otázku tak můžeme transformovat na daleko obecnější: Kdo je Bask? V první části diplomové práce si představíme teorie nacionalismu, které přímo či nepřímo se sportem a jeho zapojením do procesu vytváření (národní, etnické či regionální) identity pracují. Následně, ještě než se budu moci věnovat samotné problematice baskické identity a pohledu na ni prostřednictvím sportu, budu muset udělat stručný exkurz do vývoje baskického nacionalismu. Na závěr této kapitoly si vytyčíme několik způsobů, jakými se Baskové identifikovali či se stále identifikují. S nimi budu následně pracovat v závěru práce. V následující části diplomové práce představím, proč je podle mého názoru nejlepší zkoumat baskickou identifikaci prostřednictvím cyklistiky. Následně už se budu věnovat přímo neoficiální baskické cyklistické reprezentaci a také se budu snažit najít odpověď na ústřední otázku práce: Kdo je Bask?
Abstrakt v dalším jazyce: Sport is very popular all over the world. Let´s ask a following question: Can sport play an important role in forming a national, ethnic or regional identity? If we understand identities the similar way as Benedict Anderson does, like being part of imagined communities, we can look at sport events like at the space where communities of sportsmen and their supporters are transformed into the national, ethnic or regional imagined communities. I think we can explore these issues on Basque Country, where cycling sport has a huge popularity and long tradition among the Basques. A professional cycling team was formed there with only Basques cyclists and in global media it´s presented as an unofficial representation of Basque Country. The main question is: Who can be part of its squad? If you have a citizenship of some country, you can be part of its representation. But there is nothing like Basque citizenship. So who should be part of Basque representation? This question can be even more generalized: Who is a Basque? The first part of my diploma thesis is focused on theories of nationalism, that work with sport and its engagement in the process of forming (national, ethnic or regional) identity. Before analysing Basque identity through sport, I will briefly introduce development of Basque nationalism. At the end of this chapter, I will define several ways which the Basques use(d) for their social identification. In the third part of my diploma thesis I will underline reasons why cycling in Basque Country is better way to research Basque identity than most of another sports, with attention to unofficial Basque cycling representation afterwards. I will try to find an answer to the general question of my diploma thesis: Who is a Basque?
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace_Zakravsky.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zakravsky_ved.docPosudek vedoucího práce47,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Zakravsky_opo_BP_ros.pdfPosudek oponenta práce416,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zakravsky.pdfPrůběh obhajoby práce258,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4635

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.