Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWoitsch, Jiří
dc.contributor.authorKrsová, Petra
dc.contributor.refereeVařeka, Pavel
dc.date.accepted2012-06-06
dc.date.accessioned2013-06-19T07:01:10Z
dc.date.available2011-06-30cs
dc.date.available2013-06-19T07:01:10Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-30
dc.identifier46361
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4638
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá geografickou distribucí specifických prvků lidové architektury ve vymezené oblasti. Při stanovení přesných hranic zkoumané oblasti bylo uplatněno hledisko okresů. Okresy Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany, Beroun a Příbram tvoří z etnografického hlediska relativně koherentní kulturní areál. Práce je rozdělena na dvě části. První část teoretickou, jež se zaměřuje na samotný vývoj lidové architektury a konkrétní deskripci jejich typických prvků, které lze považovat za charakteristické pro výše zmíněné okresy. Tyto prvky byly vybrány na základě studia relevantní literatury. Jedná se o následující prvky: hrázdění, kabřinec, klasicistní brány, klasicistní štíty, lomenice, pavlače, roubení, valby a polovalby. V další části byla empirickým výzkumem v terénu případná přítomnost těchto tradičních architektonických prvků ověřena. Dále je popsán samotný terénní výzkum a výsledky, které byly zjištěny. Součástí práce jsou etnokartografické mapy, které znázorňují současné rozložení zkoumaných architektonických prvků. Jejich grafické znázornění nám umožní vizuální pohled na soudobé rozložení prvků lidové architektury v předem definovaném územním prostoru.cs
dc.format75 s. (128 918 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthrázděnícs
dc.subjectkabřineccs
dc.subjectklasicistní bránycs
dc.subjectklasicistní štítycs
dc.subjectlomenice pavlačecs
dc.subjectroubenícs
dc.subjectvalby a polovalbycs
dc.subjectStředočeský krajcs
dc.subjectPlzeňský krajcs
dc.subjectetnografiecs
dc.subjectlidová architekturacs
dc.titleGeografická distribuce specifických prvků tradiční architektury v okresech Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany, Beroun, Příbramcs
dc.title.alternativeGeographical distribution of vernacular architecture specific elements in districts of Pilsen-north, Pilsen-south, Rokycany, Beroun, Příbramen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with a geographical distribution of vernacular architecture specific elements in a defined area. In determining the precise boundaries of surveyed area the aspect of districts has been applied. From the point of view of the ethnography, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany, Beroun and Příbram districts form a relatively coherent cultural area. The dissertation is divided into two parts. First is a theoretical part, which is aimed on a development of the vernacular architecture itself and on a concrete description its typical features, that could be considered as characteristic for above mentioned districts. These features were chosen on the basis of a relevant literature research. It concerns following features: Half-timbering, "kabřinec", classicist gates, classicist gables, coping, courtyard galleries, timbering, hip, half-hip. In the next part the possible presence of these traditional architectonical elements has been verified by an empirical survey. Further, there is a field research itself described and results, which were ascertained. Part of the thesis represents ethno cartographical maps that show current distribution of surveyed architectonical elements. Its graphic illustration enables us a visual sight on contemporary distribution vernacular architecture features in predefined territorial area.en
dc.subject.translatedhalf-timberingen
dc.subject.translatedclassicist gatesen
dc.subject.translatedclassicist gablesen
dc.subject.translatedcopingen
dc.subject.translatedcourtyard galleriesen
dc.subject.translatedtimberingen
dc.subject.translatedhip and half-hipen
dc.subject.translatedCentral Bohemian regionen
dc.subject.translatedPilsen regionen
dc.subject.translatedethnographyen
dc.subject.translatedvernacular architectureen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace. Krsova.pdfPlný text práce4,3 MBAdobe PDFView/Open
Krsova_ved.docPosudek vedoucího práce51,5 kBMicrosoft WordView/Open
Krsova_op.docPosudek oponenta práce51,5 kBMicrosoft WordView/Open
Krsova.pdfPrůběh obhajoby práce263,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4638

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.