Název: Etika advokáta - vztah advokáta a klienta
Další názvy: Ethics of an advocate - the relationship between advocate and a client
Autoři: Churcev, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Balík, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4669
Klíčová slova: advokacie;advokáti;kárné řízení;mlčenlivost
Klíčová slova v dalším jazyce: legal profession;advocates;disciplinary proceedings;secrecy
Abstrakt: Práce se zabývá právy a povinnostmi advokáta ve vztahu ke klientovi, stejně tak historickým vývojem advokacie od antického Říma i v českých zemích. Ve svých úvodních kapitolách vysvětluje základní pojmy související s advokacií a následně se věnuje povinnostem vůči klientovi s podrobnějším zaměřením na povinnost mlčenlivosti. Krátce se také věnuje kárnému řízení jako prostředku na ochranu před nečinností či nedůsledností advokáta při výkonu svého povolání.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with rights and duties of solicitors in a relationship with a client as well as the historical development of legal profession since ancient Rome and in Czech Lands too. The beginning of the thesis also generally explains the term legal profession and it's basic concepts. After that it deals with specific duties towards a client and explains the confidentiality obligation in great detail. The thesis also mentions the disciplinary proceedings as a way of protecting clients from inconsistent performance of the legal profession.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace !!!.pdfPlný text práce695,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - Churcev.pdfPosudek vedoucího práce88,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Churcev.pdfPosudek oponenta práce35,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr- Churcev L..pdfPrůběh obhajoby práce43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4669

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.