Title: Koncepce pneumatickým ventilovým rozvodem ovládaného spalovacího motoru s možností rekuperace energie
Other Titles: Conception of pneumatical valvetrain of combustion engine with the possibility of recuperation
Authors: Fořtl, Karel
Advisor: Čermák, Roman
Referee: Macek, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4678
Keywords: variabilní asování ventil;pohon motoru stla eným vzduchem;spalovací motor;pneumatický hybridní motor;pístové stroje
Keywords in different language: variable valve timing;compressed air powered engine;combustion engine;hybrid pneumatic engine;piston machines
Abstract: Cílem práce je vytvoření koncepce plně variabilního bezvačkového rozvodu spalovacího motoru. Na začátku práce je provedena rešerše v oblasti konstrukčních řešení a vlastností variabilních rozvodů, využívání pneumatických pružin na vracení ventilů do původní polohy, pneumatické hybridizaci spalovacích motorů a dosavadního používání pohonu dopravních prostředků stlačeným vzduchem. V další fázi práce bylo podrobně navrženo a numericky simulováno elektro-pneumatické zařízení na plně variabilní otevírání sacích a výfukových ventilů. Dále byl naprogramován výpočet stacionárně pracujícího spalovacího motoru uvažující odvod tepla do stěn válců, předstih a průběh hoření směsi. Byla spočítána celková charakteristika spalovacího motoru a dále charakteristika celého hnacího ústrojí. V závěru práce byly provedeny výpočty spotřeby paliva pro městský jízdní cyklus ECE15 a kombinovaný jízdní cyklus NEFZ a to jak pro konvenční provozování spalovacího motoru, tak i provoz možný s plně variabilním ventilovým rozvodem.
Abstract in different language: The objective of this thesis is a study focused on fully variable electro-pneumatic valvetrain of combustion engine using no camshaft. Retrieval on the mentioned topic in field of design solutions as well as the characteristics of variable valve distributors, use of pneumatic suspension returning the valves, pneumatic hybridisation of combustion engines and currently existing use of compressed air powered means of transport , has been conducted. At a later stage, an electro-pneumatic device was designed and numerically simulated in a detail, which provides a fully variable opening of suction and exhaust valve. Hereafter a calculation of steady working combustion engine containing heat dissipation into the cylinder wall, timing and the process of burning was programmed. Characteristics of combustion engine and further the characteristics of complete powertrain were calculated. At the end of thesis, calculations of fuel consumption by ECE15 city cycle and the NEFZ combined driving cycle was done.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karel_Fortl_DP.pdfPlný text práce8,15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Fortl.pdfPosudek vedoucího práce1,51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Fortl.pdfPosudek oponenta práce4,17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Fortl.pdfPrůběh obhajoby práce1,23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4678

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.