Název: Základní diagnostické ukazatele izolační systémů
Další názvy: Basic diagnostic indicators of insulating systems
Autoři: Nagy, Ernest
Vedoucí práce/školitel: Boček, Jiří
Oponent: Krpal, Ondřej
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4708
Klíčová slova: diagnostika;ztrátový činitel;permitivita;polarizační index;transformátor;izolační odpor;napěťová zkouška;pulzní napětí;točivý stroj;izolační odpor statorového vinutí;izolační odpor rotorového vinutí
Klíčová slova v dalším jazyce: diagnostics;dissipation factor;permittivity;polarization index;transformer;isolating resistance;voltage examination;pulse voltage;rotating machine;isolating resistance of stator winding;isolating resistance of rotor winding
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá technickou diagnostikou elektrických zařízení. Jsou zde popsány základní části diagnostikovaného systému, jednotlivé diagnostické veličiny a způsoby jejich měření. Dále obsahuje poznatky o diagnostice transformátorů, kde jsou blíže vysvětleny způsoby měření základních veličin a popsány napěťové zkoušky vinutí. V další části práce je uvedena diagnostika točivých strojů, která je rozdělena na diagnostiku malých a středních točivých strojů a na diagnostiku velkých točivých strojů. Malé a střední točivé stroje jsou zde zmíněny pouze okrajově. Podrobněji je popsána diagnostika velkých točivých strojů, u nichž jsou popsány kontroly vinutí, popisy měření a zkoušky na vinutích při střídavém napětí 50Hz.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the technical diagnostics of electrical devices. The basic parts of diagnosticated system, the particular diagnostic values and the ways of their measurement are described here. Further on it contains some pieces of knowledge on the diagnostics of transformers, where the measurement procedures of the basic values are explained and the winding voltage examinations are described. There are the diagnostics of rotating machines presented in the following part of the thesis, which is divided into the diagnostics of small and medium-sized rotating machines, and the big rotating machines. The small and medium-sized rotating machines are only mentioned marginally. The diagnostics of big rotating machines are described in more details. The winding check-ups, the measurement descriptions and the examinations on winding at the alternating voltage of 50 Hz are given there.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KET) / Bachelor´s work (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ernest Nagy BP.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nagy_V.pdfPosudek vedoucího práce554,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nagy_O.pdfPosudek oponenta práce541,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040905_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce199,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4708

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.