Title: Importy keramiky ve středověku a raném novověku v Českých Budějovicích
Other Titles: Medieval and early modern ceramic imports in České Budějovice
Authors: Čapek, Ladislav
Citation: ČAPEK, L. Importy keramiky ve středověku a raném novověku v Českých Budějovicích. Archeologické výzkumy na Vysočině, 2021, roč. 9, č. 2020, s. 153-173. ISSN: 1805-9074
Issue Date: 2021
Publisher: Muzeum Vysočiny Jihlava
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47154
ISSN: 1805-9074
Keywords: České Budějovice;keramika;importy;středověk;novověk
Keywords in different language: České Budějovice;pottery;imports;middle ages;modern era
Abstract: Příspěvek se zabývá středověkými a raně novověkými importy rozpoznanými při zpracování dosavadních keramických souborů z Českých Budějovic. Studium keramických importů přispívá k otázkám kontaktního studia, vztahům mezi producenty a konzumenty a ukazuje zároveň na ekonomické, kulturní a sociální vztahy města se sousedními regiony (zejména Bavorsko a Rakousko). V souborech středověké a novověké keramiky je možné bezpečně identifikovat několik typů importů, které většinou spadají do kategorie střepového materiálu a výjimečně celých nádob. V případě vrcholně a pozdně středověké keramiky se jedná zejména o bílou jemně plavenou keramiku vztahující se výhradně na miniaturní nádobky, dále světlé oxidační zboží s červeným malováním, černou nebo světlou leštěnou keramiku a loštickou polokameninu. Mezi raně novověkou keramikou je možné rozlišit původ některých druhů kamenin (waldenburská a mužakovsko-triebelská kamenina) a malovaného glazovaného zboží (malhornware).
Abstract in different language: The paper is dealing with medieval and early modern imports that were identified during processing of the hitherto known pottery assemblages from České Budějovice. The study of ceramic imports helps to solve the problems of contacts, relationships between producers and consumers, and economic, cultural and social relations of the town to the neighbouring regions (above all Bavaria and Austria). In the collections of medieval and modern pottery we can identify with certainty several types of imports, which mostly fall within the category of shard material and exceptionally also whole vessels. In the case of high medieval and late medieval pottery, we mainly identify white fine-grained pottery solely in the form of miniature vessels, light coloured oxidation-fired ware with red paint, black or light coloured polished ware, and Loštice protostoneware. Among the early modern pottery, we can identify the origin of several types of stoneware (Waldenburg and Muskau-Triebel stoneware) and glazed slipware with painted decoration (Malhornware).
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Archeologické výzkumy na Vysočině
Appears in Collections:Články / Articles (KAR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Čapek_Keramické importy_AVV.pdf5,93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47154

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD