Title: Technical Subjects and Their Popularity in Context of Technical Education Support
Other Titles: Technické předměty a jejich oblíbenost v kontextu podpory technického vzdělávání
Authors: Fadrhonc, Jan
Honzíková, Jarmila
Citation: FADRHONC, J. HONZÍKOVÁ, J. Technical Subjects and Their Popularity in Context of Technical Education Support. Journal of Education, Technology and Computer Science, 2021, roč. 32, č. 2, s. 78-89. ISSN: 2719-6550
Issue Date: 2021
Publisher: University Press
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47198
ISSN: 2719-6550
Keywords: škola;technická výchova;oblíbenost předmětů;technické obory
Keywords in different language: school;technical education;popularity of subjects;technical fields
Abstract: Vzhledem k velké společenské poptávce po kvalifikovaných technicky zaměřených pracovnících je nutné rozvíjet zájem o technické obory. Článek představuje výzkum zaměřený na zmapování aktuální situace (ne)zájmu žáků základních škol o další studium technicky zaměřených oborů a zejména ověření, zda (ne)zájem souvisí s oblíbeností technicky zaměřených předmětů na základních školách. Základní školy v ČR zapojují žáky ve věku 6–15 let. Důvody, proč nejsou technicky zaměřené předměty oblíbené, budou vyhodnoceny, a na základě výsledků budou nabídnuta možná řešení.
Abstract in different language: Considering the great social demand for qualified technically oriented workers, it is necessary to develop the interest in technical fields. The article introduces research focused on mapping the current situation of (non)interest of primary-school students in technical fields and especially verification of whether the (non)interest is linked to the popularity of technically oriented subjects at primary schools. Primary schools in the Czech Republic involve pupils at the age of 6–15. The reasons, why technically oriented subjects are not popular, will be evaluated to provide possible solutions.
Rights: © University Press
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
013 JETC No 2_32_Technical Subjects.pdf550,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47198

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD