Title: Snižování hlukové zátěže v zástavbě
Other Titles: Reduction of noise in populated area
Authors: Šohaj, Petr
Advisor: Kabešová, Zuzana
Referee: Tůmová, Olga
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4745
Keywords: šíření zvuku;lidské ucho;snižování hluku;pohltivé protihlukové stěny;akustický materiál;hluk v dopravě
Keywords in different language: sound distribution;human ear;noise reduction;absorptive noise barriers;acoustical material;traffic noise
Abstract: Tato bakalářská práce mapuje možnosti snížení hlukové zátěže v zástavbě. Úvodní část zpracovává základní fyzikální princip šíření hluku. Hlavní část této rešerše poskytuje přehled možností snižování hluku způsobeného silniční a železniční dopravou a zaměřuje se na pohltivé protihlukové stěny, které se v současné době používají. Dále tato práce uvádí nové trendy a možný budoucí vývoj protihlukových opatření.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with possibility of reducing of noise in the populated areas. The first part includes the basic physical principle of spread of noise. The main part of this research provides an overview of the possibilities of reducing of noise which is caused by road and rail transport and it is concerned with absorbing noise barriers, which are currently in use. Furthermore this thesis provides the new trends and future possibilities of development of noise reduction measures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E09B0198P.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
047439_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,36 kBAdobe PDFView/Open
Sohaj_O.pdfPosudek oponenta práce569,32 kBAdobe PDFView/Open
Sohaj_OB.pdfPrůběh obhajoby práce405,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4745

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.