Název: Snižování hlukové zátěže v zástavbě
Další názvy: Reduction of noise in populated area
Autoři: Šohaj, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kabešová, Zuzana
Oponent: Tůmová, Olga
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4745
Klíčová slova: šíření zvuku;lidské ucho;snižování hluku;pohltivé protihlukové stěny;akustický materiál;hluk v dopravě
Klíčová slova v dalším jazyce: sound distribution;human ear;noise reduction;absorptive noise barriers;acoustical material;traffic noise
Abstrakt: Tato bakalářská práce mapuje možnosti snížení hlukové zátěže v zástavbě. Úvodní část zpracovává základní fyzikální princip šíření hluku. Hlavní část této rešerše poskytuje přehled možností snižování hluku způsobeného silniční a železniční dopravou a zaměřuje se na pohltivé protihlukové stěny, které se v současné době používají. Dále tato práce uvádí nové trendy a možný budoucí vývoj protihlukových opatření.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with possibility of reducing of noise in the populated areas. The first part includes the basic physical principle of spread of noise. The main part of this research provides an overview of the possibilities of reducing of noise which is caused by road and rail transport and it is concerned with absorbing noise barriers, which are currently in use. Furthermore this thesis provides the new trends and future possibilities of development of noise reduction measures.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
E09B0198P.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047439_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sohaj_O.pdfPosudek oponenta práce569,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sohaj_OB.pdfPrůběh obhajoby práce405,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4745

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.