Název: Základní akustická měření pomocí standardního počítače PC a zvukové karty
Další názvy: Basic acoustic measurement based on standard personal computer with soundcard
Autoři: Bystřický, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Sýkora, Martin
Oponent: Hrubý, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4760
Klíčová slova: akustika;zvuk;měření;měřicí software;mikrofon;zvuková karta;FFT;CPB;frekvenční analýza;frekvenční spektrum;real-time analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: acoustics;sound;measurement;measurement software;condenser microphone;sound card;FFT;CPB;frequency analysis;frequency spektrum;real-time analysis
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení možností akustických měření s využitím standardního PC. Uvádí výběr a porovnání dostupného softwaru, měřících mikrofonů a zvukových karet pro potřeby akustických měření. V teoretické části je stručně popsán zvuk a jeho parametry, dále metody měření akustického tlaku a frekvenčních analýz. Dále je uveden popis a hodnocení měřících komponentů. Poslední kapitolou je praktické testování a vyhodnocení výsledků vybraného softwaru, mikrofonu a zvukové karty.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted Bachelor?s final essay is aimed to evaluate the possibility of acoustic measurements using a standard PC. It presents a selection and comparison of available software, measuring microphones and sound cards for the needs of acoustic measurements. In the theoretical section it briefly describes the sound and its parameters, methods of measurement ofsound pressure and frequency analysis. The following part is a description of themeasurement and evaluation components. The last chapter is a practical test andevaluate the results of the selected software, a microphone and sound card.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Bystricky_zakladni_akustica_mereni_final.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047455_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047455_oponent.pdfPosudek oponenta práce347,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047455_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce165,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4760

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.