Title: Knihovnická profese v současnosti
Other Titles: Librarian Profession in Present
Authors: Rašková, Soňa
Advisor: Svatková, Dagmar
Referee: Šrajbová, Magda
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4805
Keywords: knihovnictví;knihovnická profese;knihovna;knihovnické vzdělání;profesní kompetence;budoucnost knihoven
Keywords in different language: librarianship;librarian profession;library;librarian education;professional competence;future of libraries
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá knihovnickou profesí v současné době. Na začátku práce je stručně pojednáno o jejích počátcích a vývoji v průběhu starověku, středověku a novověku. Hlavní část práce je zaměřena na současný stav knihovnické profese. V této souvislosti se zabývá postavením knihovnické profese a jejím podceňováním. Podrobně jsou zde řešeny dovednosti, schopnosti a klíčové vlastnosti, kterými musí knihovník disponovat. Práce se zmiňuje i o etickém kodexu českých knihovníků. Další podstatnou částí práce je kapitola o vzdělání knihovníků. Pojednává o vzdělání knihovníků v Československu a v současné době. Část o vzdělání knihovníků v současnosti obsahuje informace o středních, vyšších odborných a vysokých školách knihovnického zaměření. Závěr práce se zaměřuje na budoucnost knihovnické profese. V této části jsou řešeny otázky, které se týkají přežití či možného zániku knihovnické profese. Spolu s tím je zde pojednáno o digitalizaci v knihovnách.
Abstract in different language: The concern of this bachelor thesis is the current situation in librarian profession. At the begining of this work it is concisely described the history of librarian profession and its evolution during the Ancient times, Middle Ages and Modern times. The main part of this work focuses on the present status of the librarian profession. Coherently, the work deals with the profession character and its underestimation. The proficiency, skills and key character factors, which a librarian must dipose, are understated in detail. There is also mentioned the ethic codex of the librarians in the Czech Republic. The other signifiant part of the work deals with the librarian education in former Czechoslovakia and in the Czech Republic. The next informing about the current education of librarians contains information on secondary schools, coledges and universitis, which educate in this discipline. The conclusion states the future of this discipline. The survival or the possible end of the librarian profession are questioned. Lastly, the digitalization of libraries is disserted upon.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka - dejiny profese.pdfPlný text práce446,3 kBAdobe PDFView/Open
Raskova Sona_Svatkova Dagmar.docPosudek vedoucího práce62 kBMicrosoft WordView/Open
Raskova Sona_Srajbova Magda.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Raskova_Sona.pdfPrůběh obhajoby práce370,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4805

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.