Název: Astronomie a geometrie Thaléta z Mílétu
Další názvy: Astronomy and geometry, Thales of Miletus
Autoři: Polák, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Kočandrle, Radim
Oponent: Špelda, Daniel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4820
Klíčová slova: Thálés;mílétští myslitelé;fysis;astronomie;geometrie;kosmologie;slunovrat;zatmění Slunce
Klíčová slova v dalším jazyce: Thales;milesians thinkers;fysis;astronomy;geometry;cosmology;solstice;Solar eclipse
Abstrakt: Práce se zabývá astronomickou a geometrickou naukou Thaléta z Mílétu, který je řazen mezi Mílétské myslitele a je považován za jednoho z předchůdců filosofického myšlení. První část práce se zabývá souvislostmi Thalétova života, tedy čím byl tento myslitel ovlivněn. Druhá část práce je zaměřena na jednotlivé geometrické poučky. Konkrétně pak jde o Thalétovu větu a další znalosti zákonů trojúhelníku. Vzhledem k dochovaným zlomkům je hodnocena i pravděpodobnost Thalétovi obeznámenosti s těmito znalostmi. Nastíněn je i postup možného výpočtu jednotlivých pouček. Poslední část zkoumá astronomické znalosti Thaléta. Mezi ně patří např. předpověď zatmění slunce. Ta byla zřejmě předpovězena jen s přibližnou přesností a s údajnou znalostí babylónských záznamů. Jiná kapitola je věnována určení slunovratů. Referováno je i o jeho bližším zaměření nebeského pólu. Což byla užitečná znalost pro mořeplavbu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis inquires into the astronomic and geometric science of Thales. The first part is dedicated to contexts of his life, which means what influences could create his thinking. The second part inquires into particular geometric axioms. In particular, the point is the Thales´ theorem and other knowledge connected with triangle rules, which Thales devoted a part of his life. Thales´ awareness of this knowledge is judged regarding to the extant fragments. The process of calculation of some of the rules is sketched here, too. The last part is dedicated to astronomic knowledge of Thales, among which belongs the prediction of solar eclipse. It was probably predicted with only approximate exactness and with alleged awareness of Babylonian notes. Setting solstices is described in another chapter. His nearer localization of celestial pole is referred as well. This played an important role in seafaring.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Astronomie_a_geometrie_Thaleta_z_Miletu.pdfPlný text práce509,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polak Stanislav_Kocandrle Radim.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Polak Stanislav_Spelda Daniel.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Polak_Stanislav.pdfPrůběh obhajoby práce395,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4820

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.