Název: Personalismus v díle a myšlení Jana Pavla II.
Další názvy: Personalism in the works and thought of John Paul II.
Autoři: Tománek, David
Vedoucí práce/školitel: Neupauer, Eduard
Oponent: Blahutková, Daniela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4821
Klíčová slova: Jan Pavel II.;personalismus;antropologie;encyklika;člověk;pontifikát;tomismus;fenomenologie;etika;papež.
Klíčová slova v dalším jazyce: John Paul II;personalism;anthropology;papal encyclical;human;pontificate;Thomism;phenomenology;ethics;pope.
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním personalismu v myšlení a díle Jana Pavla II. Její první část se zaměřuje na chronologické zachycení jeho života a díla se snahou prokázat vývoj a integritu této osobnosti v různých životních situacích a zároveň postihnout vývoj jeho pojetí tomistického personalismu z dostupných textů. Druhá část vymezuje rozdíly i shody filozofické koncepce tohoto autora s filozofickými koncepcemi jiných autorů personalismu. Na základě uvedených filozofických předpokladů je v poslední části práce provedena personalistická analýza vybraných encyklik, sepsaných Janem Pavlem II. v období jeho pontifikátu. Použití filosofie tomistického personalismu na analýzu vybraných encyklik Jana Pavla II. může pomoci čtenáři pochopit nový antropologický a etický aspekt hodnocení současnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with reflexion of personalism in the thinking and work of John Paul II. Its first part is focused on a chronological description of his life and work and seeks to demonstrate mental development and integrity of this personality in different life situations, and at the same time, to capture the development of his conception of thomistic personalism from available texts. The second part specifies both differences and conformities of philosophical conception of this author with the philosophical conceptions of other authors of personalism. On the basis of the above mentioned philosophical postulates personalistic analysis of some selected papal encyclicals, written by John Paul II during the term of his pontificate, was carried out in the final part of this thesis. Te use of the philosophy of Thomistic personalism for the analysis of selected papal encyclicals of John Paul II can help the reader to understand the new anthropological and ethical aspect evaluation for the present time.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tomanek_D_BP_2012.pdfPlný text práce341,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomanek David_Neupauer Eduard.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Tomanek David_Blahutkova Daniela.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Tomanek-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce12,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4821

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.