Název: Francouzská klasicistní estetika (poetika)
Další názvy: French classicist aesthetics 17th century
Autoři: Krucká, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Blahutková, Daniela
Oponent: Ševčík, Miloš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4830
Klíčová slova: estetika;estetická doktrína;francouzský klasicismus;francouzské básnictví;klasicistní zásada;tragédie;francouzský dramatik;Aristotelés;aristotelská zásada;antika
Klíčová slova v dalším jazyce: aesthetics;aesthetic doctrine;french classicism;french poetry;classicist principle;tragedy;french dramatist;Aristotle;aristotelian principle;ancient
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je Francouzská klasicistní estetika 17. století. V této práci jde o vymezení klasicismu a jeho pojmů, přičemž tento směr čerpá inspiraci v antických vzorech. Tato práce se nadále soustředí na Aristotelovo dílo Poetika, jež je důležitou a podstatnou součástí sféry klasicismu. Společně s tím se práce zabývá klasicistními dramatiky a jejich přínosem v této oblasti. V konečné fázi prácem dochází k vyobrazení klasicistního představitele a rozboru jeho dramatické hry.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of bachelor thesis is the French classicist aesthetics 17th century. This thesis is dedicated to the definition of classicism and its items, and this course draws inspiration from ancient representatives. This thesis will continue to concentrate on the file of Aristotle´s Poetics, which is an important and substantial of the classical sphere. Together with this, the thesis deals with the classical dramatists and their contribution in this area. In the final phase of thesis involves the representation of the classical representative and analysis of its dramatic play.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Krucka Veronika B.pdfPlný text práce221,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krucka Veronika_Blahutkova Daniela.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Krucka Veronika_Sevcik Milos.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Krucka_Veronika.pdfPrůběh obhajoby práce326,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4830

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.