Title: Psychoanalytické výklady morálky a svědomí
Other Titles: Psychoanalytic interpretations of morality and conscience
Authors: Bošek, Martin
Advisor: Kratochvíl, Miloš
Referee: Polák, Michal
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4831
Keywords: nevědomí;lidská psychika;pud;libido;oidipovský komplex;strukturální model;morálka;svědomí;pocit viny;kultura;destruktivita;neuróza;idealizovaný sebeobraz
Keywords in different language: unconscious;human psyche;instinct;libido;oedipus complex;structural model;morality;conscience;feelings of guilt;culture;destructiveness;neurosis;idealized self-image
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá psychoanalytickými výklady morálky a svědomí. Cílem práce je poskytnout stručný nástin morálního vývoje a utváření svědomí z pohledu psychoanalýzy. Práce je koncipována jako srovnání několika autorů. Stěžejním bodem této práce je vysvětlení psychoanalytické teorie Sigmunda Freuda, která je poté kritizována z hlediska Ericha Fromma a Karen Horneyové.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the psychoanalytic interpretations of morality and conscience. The goal of this thesis is to provide a brief outline of moral development and the formation of conscience from the perspective of psychoanalysis. The work is conceived as a comparison of several authors. An important point of this work is to explain the psychoanalytic theory of Sigmund Freud, which is then criticized from the perspective of Erich Fromm and Karen Horney.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Bosek.pdfPlný text práce598,65 kBAdobe PDFView/Open
Bosek Martin_Kratochvil Milos.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFView/Open
Bosek Martin_Polak Michal.docPosudek oponenta práce63 kBMicrosoft WordView/Open
Bosek_Martin.pdfPrůběh obhajoby práce406,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4831

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.