Název: Psychoanalytické výklady morálky a svědomí
Další názvy: Psychoanalytic interpretations of morality and conscience
Autoři: Bošek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kratochvíl, Miloš
Oponent: Polák, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4831
Klíčová slova: nevědomí;lidská psychika;pud;libido;oidipovský komplex;strukturální model;morálka;svědomí;pocit viny;kultura;destruktivita;neuróza;idealizovaný sebeobraz
Klíčová slova v dalším jazyce: unconscious;human psyche;instinct;libido;oedipus complex;structural model;morality;conscience;feelings of guilt;culture;destructiveness;neurosis;idealized self-image
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá psychoanalytickými výklady morálky a svědomí. Cílem práce je poskytnout stručný nástin morálního vývoje a utváření svědomí z pohledu psychoanalýzy. Práce je koncipována jako srovnání několika autorů. Stěžejním bodem této práce je vysvětlení psychoanalytické teorie Sigmunda Freuda, která je poté kritizována z hlediska Ericha Fromma a Karen Horneyové.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the psychoanalytic interpretations of morality and conscience. The goal of this thesis is to provide a brief outline of moral development and the formation of conscience from the perspective of psychoanalysis. The work is conceived as a comparison of several authors. An important point of this work is to explain the psychoanalytic theory of Sigmund Freud, which is then criticized from the perspective of Erich Fromm and Karen Horney.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Bosek.pdfPlný text práce598,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bosek Martin_Kratochvil Milos.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Bosek Martin_Polak Michal.docPosudek oponenta práce63 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Bosek_Martin.pdfPrůběh obhajoby práce406,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4831

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.