Title: Právní postavení spolků v ČR
Other Titles: Legal status of associations in the Czech Republic
Authors: Havlíková, Petra
Advisor: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Brezina Peter, JUDr. et Bc. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48383
Keywords: spolek;právnická osoba;založení;vznik;členství;organizace;zrušení;zánik
Keywords in different language: association;legal entity;establishment;establishment;membership;organization;dissolution;termination
Abstract: Tato práce popisuje právní úpravu spolků v českém právním řádu. Jejím cílem je shrnutí aktuální spolkové právní úpravy po rekodifikaci soukromého práva, její analýza a zhodnocení. V první části je nastíněn historický vývoj a vymezena právní úprava spolků. Ve druhé části jsou rozebrány jednotlivé instituty, jako je vznik a založení spolku, stanovy, členství, organizace a zánik spolku.
Abstract in different language: This thesis describes the legal regulation of associations in the Czech legal system. Its aim is to summarize the current federal legislation after the recodification of private law, its analysis and evaluation. The first part outlines the historical development and defines the legal regulation of associations. The second part discusses the various institutes, such as the establishment and establishment of the association, statutes, membership, organization and dissolution of the association.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Havlikova Petra.pdfPlný text práce710,74 kBAdobe PDFView/Open
Havlikova obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce723,57 kBAdobe PDFView/Open
2022_Posudek-Havlikova 1.docxPosudek vedoucího práce17,3 kBMicrosoft Word XMLView/Open
posudek DP Havlikova 2.pdfPosudek oponenta práce307,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48383

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.