Název: Vybrané teorie psychologie osobnosti
Další názvy: Selected theories of personality psychology
Autoři: Jiráčková, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Kratochvíl, Miloš
Oponent: Polák, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4842
Klíčová slova: Sigmund Freud;Carl Gustav Jung;Erich Fromm;nevědomí;archetypy;ego;superego;id;psýché;charakter;temperament;sen
Klíčová slova v dalším jazyce: Sigmund Freud;Carl Gustav Jung;Erich Fromm;unconscious;archetyp;ego;superego;id;psyche;character;temperament;dream
Abstrakt: Bakalářská práce je o porovnání některých stěžejních bodů Freudovy, Jungovy a Frommovy teorie osobnosti, které se v mnoha případech různí. Úvodní část je věnovaná přiblížení teorie psychoanalýzy. Objasňuje počátky teorie Sigmunda Freuda a směry, které se v návaznosti na tyto myšlenky utvářely a jejich představiteli byli právě Carl Gustav Jung a Erich Fromme. Poté následují jednotlivé kapitoly, představující vždy jedno téma, u něhož docházelo k návaznostem nebo odlišnostem mezi představiteli. Jmenovitě jde o téma nevědomí, struktura osobnosti, utváření osobnosti, ochranné psychické reakce a sny.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis is about the comparison of some key points of Freud, Jung and Fromm's theory of personality, which are in many cases different. The introductory part is dedicated to approximation of the theory of psychoanalysis. It explains the origins of Sigmund Freud?s theory and the directions that were shaped in response to these ideas, and their representatives were the Carl Gustav Jung and Erich Fromme. Then there follow the individual chapters, each representing one topic, for which there were links or differences between their representatives. Specifically, it is about these themes: the unconscious, the structure of personality, shaping of the personality, the protective psychological reactions and dreams.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace- Jirackova K..pdfPlný text práce499,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jirackova Karolina_Kratochvil Milos.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Jirackova Karolina_Polak Michal.docPosudek oponenta práce65,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Jirackova_Karolina.pdfPrůběh obhajoby práce404,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4842

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.