Title: Vybrané teorie psychologie osobnosti
Other Titles: Selected theories of personality psychology
Authors: Jiráčková, Karolína
Advisor: Kratochvíl, Miloš
Referee: Polák, Michal
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4842
Keywords: Sigmund Freud;Carl Gustav Jung;Erich Fromm;nevědomí;archetypy;ego;superego;id;psýché;charakter;temperament;sen
Keywords in different language: Sigmund Freud;Carl Gustav Jung;Erich Fromm;unconscious;archetyp;ego;superego;id;psyche;character;temperament;dream
Abstract: Bakalářská práce je o porovnání některých stěžejních bodů Freudovy, Jungovy a Frommovy teorie osobnosti, které se v mnoha případech různí. Úvodní část je věnovaná přiblížení teorie psychoanalýzy. Objasňuje počátky teorie Sigmunda Freuda a směry, které se v návaznosti na tyto myšlenky utvářely a jejich představiteli byli právě Carl Gustav Jung a Erich Fromme. Poté následují jednotlivé kapitoly, představující vždy jedno téma, u něhož docházelo k návaznostem nebo odlišnostem mezi představiteli. Jmenovitě jde o téma nevědomí, struktura osobnosti, utváření osobnosti, ochranné psychické reakce a sny.
Abstract in different language: The Bachelor thesis is about the comparison of some key points of Freud, Jung and Fromm's theory of personality, which are in many cases different. The introductory part is dedicated to approximation of the theory of psychoanalysis. It explains the origins of Sigmund Freud?s theory and the directions that were shaped in response to these ideas, and their representatives were the Carl Gustav Jung and Erich Fromme. Then there follow the individual chapters, each representing one topic, for which there were links or differences between their representatives. Specifically, it is about these themes: the unconscious, the structure of personality, shaping of the personality, the protective psychological reactions and dreams.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Jirackova K..pdfPlný text práce499,29 kBAdobe PDFView/Open
Jirackova Karolina_Kratochvil Milos.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFView/Open
Jirackova Karolina_Polak Michal.docPosudek oponenta práce65,5 kBMicrosoft WordView/Open
Jirackova_Karolina.pdfPrůběh obhajoby práce404,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4842

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.