Název: Reklama a vytváření lidské identity
Další názvy: The advertising and the creation of human identity
Autoři: Švejdová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Špelda, Daniel
Oponent: Klímová, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4852
Klíčová slova: reklama;identita;psychologie reklamy;sociologie reklamy;filosofie reklamy
Klíčová slova v dalším jazyce: advertising;identity;psychology of advertising;sociology of advertising;philosophy of advertising
Abstrakt: Tato bakalářská práce s názvem Reklama a vytváření lidské identity se zabývá reklamou a jejím působením na vytváření lidské identity z hlediska tří vědních oborů, kterými jsou psychologie, sociologie a filozofie. V úvodu práce se zabývám vymezením reklamy obecně. Dále je práce rozdělena na tři části a v každé časti se věnuji rozboru stejných pojmů z hledisek jednotlivých oborů. V první části je popsána psychologie reklamy. Konkrétně metody, kterými na nás psychologie reklamy působí. Dále jakou má reklama funkci z hlediska psychologie a jak pomocí psychologie hledá reklama svou cílovou skupinu. Na konci první části práce je postup, jakým se reklama snaží působit na vytváření identity člověka. Druhá část se zabývá sociologií reklamy, jejími metodami, funkcí reklamy z tohoto hlediska a určením cílové skupiny. Konec druhé části je opět věnován zhodnocení vlivu reklamy na vytváření identity z pohledu sociologů. Třetí část popisuje reklamu z pohledu současných filozofů. Zvolení autoři, tedy Zygmunt Bauman, Gilles Lipovetsky a Pierre Bourdieu, se nacházejí na pomezí filozofie a sociologie a zabývají se tím, jak reklamní specialisté zjišťují cílovou skupinu, jako funkci má reklama a jakými metodami na nás působí. Tito autoři se také zabývají identitou člověka a jejím působením v reklamním světě. V závěru práce je zhodnocení těchto tří přístupů a jejich porovnání.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis named Advertising and the forming of human identity is dealing with advertising and its influence on forming human identity from the standpoint of three science fields: psychology, sociology and philosophy. In the beginning I deal with general definition of advertising. The rest of the work is divided into three parts and in each one is devoted to analysis the same concepts from each science field standpoint. In the first part is described the psychology of advertising, specifically methods, through which it works. Further it deals with function of advertising from psychology standpoint and how advertising search for its target group with help from psychology. At the end of the first part is process which advertising uses to influence forming of human identity. The second part deals with sociology of advertising, its methods, the function of advertising from this standpoint and finding the target group. The end of the second part is again dealing with evaluating influence of advertising on forming of human identity from sociologists standpoint Third part describes advertising from the stanpoint of contemporary philosophers. Choosen authors, Zygmunt Bauman, Gilles Lipovetsky and Pierre Bourdieu, are on the edge of philosophy and sociology and they al deal with how advertising specialists find target group, what is the function of advertising and how advertising methods affect us. This authors also deal with human identity and uts influence in advertising world. At the end of the thesis is assessment of these three methods and its comparison.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce338,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svejdova Jana_Spelda Daniel.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Svejdova Jana_Klimova Petra.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Svejdova_Jana.pdfPrůběh obhajoby práce366,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4852

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.