Název: Pojetí člověka v díle Ericha Fromma
Další názvy: The concept of man in the work of Erich Fromm
Autoři: Horynová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Profant, Martin
Oponent: Lukešová, Anna
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4854
Klíčová slova: Erich Fromm;člověk;charakter;láska;modus být;modus mít;destruktivita;svoboda
Klíčová slova v dalším jazyce: Erich Fromm;human;character;love;mode be;mode have;destructiveness;freedom
Abstrakt: Bakalářská práce interpretuje Frommův pohled na člověka. Pojednává o člověku v moderní společnosti. Člověk je určen svou přirozeností a také charakterem, který se vytváří dle společnosti, ve které člověk žije. Láska je pro člověka taktéž velice důležitá. Tato práce taktéž pojednává o Frommově rozlišení dvou modů lidské existence - modus mít, modus být. Dalšími důležitými pojmy Frommova myšlení jsou lidská destruktivita a svoboda. Poslední část práce se zabývá Frommovým návrhem nové společnosti a nového člověka. Vše je založené na modu bytí, což znamená produktivní život.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis interprets Fromm's view of man. He deals with a human in modern society. A human being is determined by his nature and also by character which is formed by society which a human being lives in. Love is very important for a human as well. This thesis also deals with Fromm's differentiation of two modes of human being - mode to have, mode to be. Next important concepts od Fromm's ideas are a human destructiveness and freedom. The last chapter deals with the suggestion of new society and new man by Erich Fromm. All is based on the mode to be which means a productive life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-HORYNOVA.pdfPlný text práce622,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horynova Michaela_Profant Martin.rtfPosudek vedoucího práce1,48 MBRTFZobrazit/otevřít
Horynova Michaela_Lukesova Anna.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Horynova_Michaela.pdfPrůběh obhajoby práce396,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4854

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.