Název: Reflexe osobnosti Karla IV. v českých kronikách pozdního středověku a raného novověku
Další názvy: Reflections person of Charles IV. in Czech chronicles of late medieval and early modern
Autoři: Vytlačilová, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Velímský, Filip
Oponent: Benda, Libor
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4860
Klíčová slova: Karel IV.;kronika;pozdní středověk;novověk;František Pražský;Přibík Pulkava z Radenína;Beneš Krabice Weitmile;Václav Hájek z Libočan;Jan Lucemburský;Arnošt z Pardubic;Pierre de Rosiéres
Klíčová slova v dalším jazyce: Karel IV.;chronicle;late middle ages;modern times;František Pražský;Přibík Pulkava z Radenína;Beneš Krabice Weitmile;Václav Hájek z Libočan;Jan Lucemburský;Arnošt z Pardubice;Pierre de Rosiéres
Abstrakt: Bakalářská práce je představením římského císaře a českého krále Karla IV. Cílem je popis osoby Karla IV., jeho momenty ze života a dodatečné budování kultu, coby ideálního historického panovníka v mladší kronikářské tradici. Práce je pokusem upozornit na tmavé a světlé stránky jeho politického myšlení. Zmiňuje událostí, které formovaly jeho osobnost, která se následně dostala do srdcí mnoha lidí. Práce Chronologicky popisuje děje panovníkova života, systematicky líčí celý život vladaře, jeho nejdůležitější události a politické cíle.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis introduces Charles IV, the Roman Emperor and the King of Bohemia. The aim is to describe the personality of Charles IV, important parts of his life and additional creation of his cult as an ideal historical sovereign in younger chronicle tradition. In the thesis there is an attempt to show dark and bright sides of his political thought. It contains events that formed his personality and which later became loved by a lot of people. The thesis chronologically describes the life of Charles IV, the most important events and political goals.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Reflexe osobnosti Karla IV. v kronikach pozdniho stredoveku a raneho novoveku.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vytlacilova Pavla_Velimsky Filip.rtfPosudek vedoucího práce2,29 MBRTFZobrazit/otevřít
Vytlacilova Pavla_Benda Libor.pdfPosudek oponenta práce210,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vytlacilova Pavla.pdfPrůběh obhajoby práce340,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4860

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.