Title: Neverbální komunikace: teorie a praxe
Other Titles: Nonverbal communication: Theory and Practice
Authors: Milotová, Radka
Advisor: Demjančuk, Nikolaj
Referee: Hanzelínová, Lada
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4862
Keywords: komunikace;neverbální komunikace;mimika;gestika;haptika;proxemika;posturologie;paralingvistika
Keywords in different language: communication;nonverbal communication;facial expression;haptics;gesticulation;proxemics;posturology;paralanguage
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je jedno z nejdůležitějších témat sociální psychologie ? neverbální komunikace. Cílem práce je vytvoření uceleného pohledu na neverbální komunikaci a také její zpřehlednění na základě studia povahy, struktury a forem tohoto druhu komunikace. Bakalářská práce je rozdělena do 3 kapitol. První kapitola je zaměřena na sociální komunikaci jako celek, druhá kapitola se zabývá neverbální komunikací a také jednotlivými kanály neverbální komunikace, kterými jsou mimika, gestika, haptika, posturologie, proxemika a mutilační chování. Třetí kapitola se věnuje především rozdílům, které se objevují v neverbální komunikaci v závislosti na kulturní příslušnosti a pohlaví komunikujících.
Abstract in different language: The subject of this bachelor thesis is one of the most important topics of the social psychology ? nonverbal communication. The aim of this thesis is to create a compact view of the nonverbal communication and also to make it clearer on the basis of a study of nature, structure and forms of this kind of communication. Bachelor thesis is divided into three chapters. First chapter deals with the social communication as a whole, second chapter deals with the nonverbal communication and also individual canals of the nonverbal communication which is the facial expressions, gesticulation, haptik, posturology, proxemics, personal appearance and enviromental factors (like clothes, colours). The third chapter concerns mostly the differences which appear within nonverbal communication depending on the culture and the sex of the communicators.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Milotova final.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Milotova Radka_Demjancuk Nikolaj.docxPosudek vedoucího práce35,27 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Milotova Radka_Hanzelinova Lada.docPosudek oponenta práce1,69 MBMicrosoft WordView/Open
Milotova_Radka.pdfPrůběh obhajoby práce424,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4862

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.