Název: Neverbální komunikace: teorie a praxe
Další názvy: Nonverbal communication: Theory and Practice
Autoři: Milotová, Radka
Vedoucí práce/školitel: Demjančuk, Nikolaj
Oponent: Hanzelínová, Lada
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4862
Klíčová slova: komunikace;neverbální komunikace;mimika;gestika;haptika;proxemika;posturologie;paralingvistika
Klíčová slova v dalším jazyce: communication;nonverbal communication;facial expression;haptics;gesticulation;proxemics;posturology;paralanguage
Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce je jedno z nejdůležitějších témat sociální psychologie ? neverbální komunikace. Cílem práce je vytvoření uceleného pohledu na neverbální komunikaci a také její zpřehlednění na základě studia povahy, struktury a forem tohoto druhu komunikace. Bakalářská práce je rozdělena do 3 kapitol. První kapitola je zaměřena na sociální komunikaci jako celek, druhá kapitola se zabývá neverbální komunikací a také jednotlivými kanály neverbální komunikace, kterými jsou mimika, gestika, haptika, posturologie, proxemika a mutilační chování. Třetí kapitola se věnuje především rozdílům, které se objevují v neverbální komunikaci v závislosti na kulturní příslušnosti a pohlaví komunikujících.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this bachelor thesis is one of the most important topics of the social psychology ? nonverbal communication. The aim of this thesis is to create a compact view of the nonverbal communication and also to make it clearer on the basis of a study of nature, structure and forms of this kind of communication. Bachelor thesis is divided into three chapters. First chapter deals with the social communication as a whole, second chapter deals with the nonverbal communication and also individual canals of the nonverbal communication which is the facial expressions, gesticulation, haptik, posturology, proxemics, personal appearance and enviromental factors (like clothes, colours). The third chapter concerns mostly the differences which appear within nonverbal communication depending on the culture and the sex of the communicators.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Milotova final.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Milotova Radka_Demjancuk Nikolaj.docxPosudek vedoucího práce35,27 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Milotova Radka_Hanzelinova Lada.docPosudek oponenta práce1,69 MBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Milotova_Radka.pdfPrůběh obhajoby práce424,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4862

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.