Title: Srovnání sociobiologického a psychologického výkladu lidského jednání
Other Titles: Comparison of the sociobiological and psychological interpretation of human behavior
Authors: Týcová, Markéta
Advisor: Špelda, Daniel
Referee: Polák, Michal
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4863
Keywords: Sociobiologie;evoluční psychologie;altruismus;reciprocita;rodičovská investice;výběr partnera;atraktivita
Keywords in different language: Sociobiology;evolutionary psychology;altruism;reciprocity;parental investment;choice of partner;attractiveness
Abstract: Hlavním cílem bakalářské práce bylo popsat rozdíl mezi sociobiologickým a psychologickým výkladem lidského jednání. Sociobiologie zahrnuje strukturované pozorování biologické podstaty všech forem sociálního chování veškerých druhů organismů na Zemi, včetně člověka. Kromě lidské společnosti zkoumá i organismy vytvářející kolonie, sociální hmyz, ryby, ptáky a savce. Sociobiologie je interdisciplinární vědou spojující poznatky z biologie, sociologie, antropologie, psychologie, etologie, zoologie, ekologie a mnoha dalších, což kromě její dynamiky přináší i zvýšené riziko mylné interpretace. Spor mezi psychologickým a sociologickým vymezením kultury souvisí s polemikou o kulturním a biologickém determinismu. Jedním ze základních charakteristik každé kultury je její naučitelnost v rámci lidského společenství. Většina sociobiologů nebere v potaz vliv kulturních a historických faktorů a opomíjí nejvýraznější rys u lidí, kterým je schopnost přetváření vlastního prostředí skrze civilizační výdobytky a také schopnost přetvářet sebe sama.
Abstract in different language: The main purpose of my bachelor thesis was to describe difference between the sociobiological and psychological interpretation of human behaviour. Sociobiology involves a structured examination of the biological nature of all forms of social behaviour in all organism species on Earth, including humans. In addition to examining human society, it also studies colony-forming organisms, social insects, fish, birds and mammals. Sociobiology is an interdisciplinary science combining biology, sociology, anthropology, psychology, ethology, zoology, ecology and many other findings, which makes it dynamic science although with an increased risk of misinterpretation. The dispute between the psychological and sociological definition of culture is related to the dispute on cultural and biological determinism. One of the fundamental characteristics of every culture is its learnability within the human community. Most sociobilogists do not consider cultural and historical factors as influential and neglect the most distinctive features in humans which are the ability to reshape their own environment through civilization achievements and the ability to transform themselves.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Tycova.pdfPlný text práce787,88 kBAdobe PDFView/Open
Tycova Marketa_Spelda Daniel.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFView/Open
Tycova Marketa_Polak Michal.docPosudek oponenta práce67,5 kBMicrosoft WordView/Open
Tycova_Marketa.pdfPrůběh obhajoby práce482,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4863

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.