Název: Srovnání sociobiologického a psychologického výkladu lidského jednání
Další názvy: Comparison of the sociobiological and psychological interpretation of human behavior
Autoři: Týcová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Špelda, Daniel
Oponent: Polák, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4863
Klíčová slova: Sociobiologie;evoluční psychologie;altruismus;reciprocita;rodičovská investice;výběr partnera;atraktivita
Klíčová slova v dalším jazyce: Sociobiology;evolutionary psychology;altruism;reciprocity;parental investment;choice of partner;attractiveness
Abstrakt: Hlavním cílem bakalářské práce bylo popsat rozdíl mezi sociobiologickým a psychologickým výkladem lidského jednání. Sociobiologie zahrnuje strukturované pozorování biologické podstaty všech forem sociálního chování veškerých druhů organismů na Zemi, včetně člověka. Kromě lidské společnosti zkoumá i organismy vytvářející kolonie, sociální hmyz, ryby, ptáky a savce. Sociobiologie je interdisciplinární vědou spojující poznatky z biologie, sociologie, antropologie, psychologie, etologie, zoologie, ekologie a mnoha dalších, což kromě její dynamiky přináší i zvýšené riziko mylné interpretace. Spor mezi psychologickým a sociologickým vymezením kultury souvisí s polemikou o kulturním a biologickém determinismu. Jedním ze základních charakteristik každé kultury je její naučitelnost v rámci lidského společenství. Většina sociobiologů nebere v potaz vliv kulturních a historických faktorů a opomíjí nejvýraznější rys u lidí, kterým je schopnost přetváření vlastního prostředí skrze civilizační výdobytky a také schopnost přetvářet sebe sama.
Abstrakt v dalším jazyce: The main purpose of my bachelor thesis was to describe difference between the sociobiological and psychological interpretation of human behaviour. Sociobiology involves a structured examination of the biological nature of all forms of social behaviour in all organism species on Earth, including humans. In addition to examining human society, it also studies colony-forming organisms, social insects, fish, birds and mammals. Sociobiology is an interdisciplinary science combining biology, sociology, anthropology, psychology, ethology, zoology, ecology and many other findings, which makes it dynamic science although with an increased risk of misinterpretation. The dispute between the psychological and sociological definition of culture is related to the dispute on cultural and biological determinism. One of the fundamental characteristics of every culture is its learnability within the human community. Most sociobilogists do not consider cultural and historical factors as influential and neglect the most distinctive features in humans which are the ability to reshape their own environment through civilization achievements and the ability to transform themselves.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Tycova.pdfPlný text práce787,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tycova Marketa_Spelda Daniel.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Tycova Marketa_Polak Michal.docPosudek oponenta práce67,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Tycova_Marketa.pdfPrůběh obhajoby práce482,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4863

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.