Název: Sigmund Freud o člověku a kultuře
Další názvy: Sigmund Freud the man and culture
Autoři: Řeháková, Soňa
Vedoucí práce/školitel: Špelda, Daniel
Oponent: Polák, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4865
Klíčová slova: agresivita;kultura;sexualita;psychoanalýza;filosofická antropologie;sociobiologie;neurózy;válka;smrt;morálka
Klíčová slova v dalším jazyce: aggression;culture;sexuality;psychoanalysis;philosophical anthropology;sociobiology;neurosis;war;death;morality
Abstrakt: Bakalářská práce Sigmund Freud - O člověku a kultuře se zabývá popisem nejvýznamnějších momentů v životě a díle Sigmunda Freuda. Lidská sexualita a agresivita v díle Sigmunda Freuda jsou hlavními tématy této práce. Práce je rozdělena do tří hlavních částí, po nichž následuje závěrečné shrnutí. První část práce je věnována na život a dílo Sigmunda Freuda. Zde budou popsány nejdůležitější momenty v životě Sigmunda Freuda a stručně přiblížena teorie psychoanalýzy. Následující část se zaměřuje na pojetí lidské sexuality u Sigmunda Freuda. Jeho úvahy zde budou srovnány se současnými koncepcemi filosofické antropologie a sociobiologie. Třetí část této práce se týká lidské agresivity v díle Sigmunda Freuda a toto téma bude stejně jako sexualita srovnáno s dnešními stanovisky filosofické antropologie a sociobiologie. Poslední část bakalářské práce obsahuje shrnutí všech tří částí, především se však zaměřuje na téma sexuality a agresivity.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of this Bachelor's Thesis named Sigmund Freud - Of Man and culture is the description of the most significant moments both in his life and his piece of work. The main theme of the thesis is the human sexuality and aggression in the work of Sigmund Freud. The work is divided into three main parts, followed by the summary. First part is dedicated to Sigmund Freud´s life and work. The most important life moments of Sigmund Freud are described and we approach to his theory of psychoanalysis. The following part is focused on his interpretation of human sexuality. His reflections are compared to contemporary attitudes of philosophical anthropology and socio-biology. The last part of the thesis summarizes all three preceding parts with the main importance on the themes of sexuality and aggression.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rehakova Sona BP 2012.pdfPlný text práce443,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rehakova Sona_Spelda Daniel.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Rehakova Sona_Polak Michal.docPosudek oponenta práce63 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Rehakova_Sona.pdfPrůběh obhajoby práce458,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4865

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.